3 Hur kan makarna ordna deras förmögenhetsförhållanden?

3.1. Vilka bestämmelser kan ändras genom ett avtal och vilka inte? Vilka av makars förmögenhetsförhållanden kan väljas?

Makar kan välja mellan det lagstadgade förhållandet av egendomsgemenskap, det konventionella förhållandet av egendomsgemenskap och förhållandet av separation av egendom. I ett konventionellt förhållande av egendomsgemenskap kan makarna utvidga eller begränsa omfattningen av den gemensamma egendomen, reglera villkoren för en eventuell framtida fördelning av den gemensamma egendomen eller föreskriva att båda makarnas medgivande krävs för vissa förvaltningshandlingar. Om de föreskriver ett förhållande av separation av egendom kommer vardera maken behålla den egendom som denne ägde före äktenskapet och kommer att vara ensam ägare av tillgångarna som denne själv förvärvar under äktenskapet. Dock får inte makarna avvika från det huvudsakliga förhållandet som regleras enligt artiklarna 313–328 i civillagen, oavsett vilket förmögenhetsförhållande de väljer.

3.2. Vilka är de formella kraven och vem ska jag kontakta?

Äktenskapsförordet med vilket ett annat förhållande än det lagstadgade förhållandet av egendomsgemenskap har valts måste verifieras av en notarie i civilrätt, annars kommer det omfattas av absolut ogiltighet.

3.3. När kan avtalet ingås och när det träder i kraft?

Ett äktenskapsförord kan ingås före äktenskapet och kommer då att endast träda i kraft efter tidpunkten för vigseln. Äktenskapsförordet kan också ingås under äktenskapet och kommer då träda i kraft på tidpunkten för dess faktiska ingående (artikel 330 i civillagen).

3.4. Kan ett gällande avtal ändras av makarna? Om så är fallet, på vilka villkor?

I enlighet med artikel 369 i civillagen kan makarna, när de så behagar byta ut det befintliga förmögenhetsförhållandet mot ett annat förhållande eller modifiera på det befintliga förhållandet i enlighet med de materiella och formella villkoren som föreskrivs i lag för ingående av äktenskapsförord, om äktenskapet ingicks minst ett år tidigare.