4 Kan eller måste makarnas förmögenhetsförhållanden registreras?

4.1. Finns ett eller fler register som administrerar makars förmögenhetsförhållanden i ditt land? Var?

Äktenskapsförord måste registreras i det nationella registret för förmögenhetsförhållanden för makar som förvaras av det nationella fackförbundet för notarier i Rumänien (Uniunea Naţională a Notarilor Publici din România), civilståndsregistret på plats vid den institution där äktenskapet ingicks och andra offentliga register beroende på tillgångarnas natur (handelsregister, fastighetsregister, etc.).

4.2. Vilka dokument registreras? Vilka uppgifter registreras?

En kopia på äktenskapsförordet måste skickas till det nationella registret för förmögenhetsförhållanden för makar och civilståndsregistret samt de andra nämnda registren.

4.3. Hur och genom vem kan man få tillgång till uppgifterna i registret?

Vem som helst får göra en förfrågan vid det nationella registret för förmögenhetsförhållanden för utfärdande av utdrag ur intyg (artikel 334 paragraf 5 i civillagen) utan att behöva rättfärdiga intresset.

4.4. Vilka är de rättsliga verkningarna av registreringen (giltighet, rättsverkan gentemot andra)?

Ett äktenskapsförord kan endast motsättas av tredje part om det har registrerats.