5 Vilka är konsekvenserna av en skilsmässa/separation?

5.1. Hur fördelas tillgångarna (sakrätt )?

I händelse av äktenskapsskillnad avslutas förmögenhetsförhållandet för makarna vid tidpunkten för när ansökningen för äktenskapsskillnad lämnas in om inte makarna begär att domstolen, eller den myndighet som utfärdar beslutet om äktenskapsskillnad fastställer att förmögenhetsförhållandet avslutades på tidpunkten för den faktiska separationen (artikel 385 i civillagen). I detta fall fördelas den gemensamma egendom enligt makarnas överenskommelse eller av domstolen om inte någon överenskommelse har nåtts. Handlingen av fördelningen kan vara ett domstolsbeslut eller ett notariebestyrkt dokument (artikel 320 i civillagen). I händelse av lagstadgad eller konventionell egendomsgemenskap fördelas sådan gemenskap enligt följande: Vardera av makarna tar sin personliga egendom, sedan fördelas den gemensamma egendomen mellan makarna och skulder justeras. Andelen som vardera maken har rätt till fastställs utifrån dennes bidrag till förvärvandet av gemensam egendom och fullgörandet av gemensamma skyldigheter (artikel 357 i civillagen). Arbetet som utförs av endera maken i hushållet och med att uppfostra barnen betraktas som ett bidrag till makarnas utgifter (artikel 326 i civillagen).

5.2. Vem är ansvarig för befintliga skulder efter skilsmässa/separation?

I samband med äktenskapsskillnad justeras skulderna enligt makarnas överenskommelse. Annars justeras skulderna av domstolen.

5.3. Har den ena maken anspråk på en utjämningsbetalning?

Om tillgångarna som tilldelas en make i samband med fördelningen av den gemensamma egendomen överstiger den andel som denne skulle ha rätt till med beaktande av dennes bidrag till förvärvandet av dessa tillgångar, har den andra maken rätt att erhålla en utjämnande betalning. Förutom detta kan maken som inte har någon skuld gällande äktenskapsskillnaden och som lider en skada på grund av äktenskapets avslutande göra anspråk på ersättning från den andra maken. Om äktenskapsskillnaden orsakar en betydande försämring av levnadsvillkoren för den make som är kärande, äktenskapet varade i mer än 20 år och den make som är svarande uteslutande har skulden till att äktenskapsskillnaden dömdes, har den make som är kärande rätt till en ännu högre ersättning (artiklarna 388 och 390 i civillagen).