9 Vilken är den behöriga myndigheten som man ska vända sig till vid tvister och andra juridiska spörsmål?

Utanför tillämpningsområdet för förordning 2201/2003, har rumänska domstolar exklusiv behörighet att hantera upplösning, återgång och ogiltigförklarande av äktenskap och andra tvister för makar (förutom de som avser fast egendom som är belägen utomlands) enligt bestämmelserna om internationell behörighet för rumänsk lag i internationell privaträtt nr 105/1992, om båda makarna har sin hemvist (med ”hemvist” menas platsen som angetts av en person som sin huvudsakliga bostad) i Rumänien och en av dem är medborgare i Rumänien eller är en statslös person vid tidpunkten för anspråket. Rumänska domstolar har också behörighet att hantera ärenden som gäller fast egendom som är belägen i Rumänien.