1 Vilken lag gäller?

1.1. Vilken lag är tillämplig på makarnas egendom? Vilka kriterier/regler används för att fastställa tillämplig lag? Vilka internationella konventioner måste respekteras när det gäller vissa länder?

Makars personliga förhållanden och egendomsförhållanden regleras av lagen i den stat där makarna är medborgare. Om makarna är medborgare i olika stater regleras dessa förhållanden av slovakisk lag. Äktenskapsförord regleras av den lag som är tillämplig på makarnas förmögenhetsförhållanden då förordet upprättas (§ 21 Zákona o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom (ZMPS) lagen om internationell privat- och processrätt).

1.2. Har makarna möjlighet att välja tillämplig lag? Om så är fallet, vilka principer gäller när det gäller detta val (t.ex. lagar som skall väljas, formella krav, retroaktivitet)?

Ett val av tillämplig lag är inte möjligt i Slovakien.