2 Finns det ett lagstadgat förmögenhetsförhållande för makarna och i så fall, vad erbjuder det?

2.1. Var god och beskriv de allmänna principerna: Vilka tillgångar är en del av makarnas giftorättsgods? Vilka tillgångar är en del av makarnas enskilda egendom?

Enligt civillagen har makarna odelat samägande över den gemensamma egendomen, vilket innebär att makarnas andelar inte bestäms kvantitativt. Alla materiella tillgångar (fast och lös egendom), rättigheter och andra egendomsrätter som lagligen förvärvats av en av makarna under äktenskapet ingår i den gemensamma egendomen förutom tillgångar som förvärvats genom arv,

  • tillgångar som förvärvats genom gåva,
  • tillgångar som, när man beaktar dess natur, tjänar endast en av makarnas personliga eller professionella behov
  • tillgångar som återlämnats till en make i enlighet med bestämmelser för restitution om maken ägde de återlämnade tillgångarna innan han/hon ingick äktenskapet, eller om tillgångarna återlämnats till maken i egenskap av efterträdare till originalägaren. (143 § Občianskeho zákonníka (OZ) – civillagen)

2.2. Finns det lagliga antaganden om fördelningen av tillgångarna?

Det finns inga sådana rättsliga presumtioner.

2.3. Bör makarna upprätta en tillgångsförteckning? Om så är fallet, när och hur?

Det finns inget krav på makarna att upprätta en förteckning över tillgångar.

2.4. Vem ansvarar för att administrera tillgångarna? Vem har rätt att förfoga över tillgångarna? Kan en make avyttra/förvalta tillgångarna ensamt eller krävs samtycke av den andra maken (t.ex. i fall av avyttring av makarnas hem)? Vilken effekt har det saknade samtycke på giltigheten av en rättshandling och på rättsverkan gentemot mot en tredje part?

Tillgångar som ingår i den gemensamma egendomen kan användas av båda makarna om de inte beslutat om något annat.

Dessutom delar makarna de kostnader som har betalats för de gemensamma tillgångarna eller tillgångarnas användning eller skötsel (144 § OZ). Om endast en make har täckt dessa kostnader från sin enskilda egendom, kan han/hon kräva ersättning för sina utgifter vid bodelningen.

Om makarna inte kan komma överens om hur en gemensam tillgång ska användas eller om hur mycket som borde läggas ut på tillgången kan de vända sig till domstolen för ett den ska besluta i frågan. Vanliga frågor som gäller den gemensamma egendomen kan bestämmas av vardera maken. Termen "vanliga frågor" definieras inte i civillagen, så rättspraxis och omständigheter måste beaktas i varje enskilt fall. Enligt rättspraxis anses inte ingående av ett hyresavtal, förvärv eller överlåtelse av fastigheter eller andra värdefulla tillgångar som en vanlig fråga. I andra frågor krävs samtycke från båda makarna , annars är rättshandlingen ogiltig, förutsatt att den andra maken eller mottagaren av rättshandlingen hävdar ogiltighet.

2.5. Är eventuella juridiska transaktioner som görs av en av makarna också bindande för den andre?

Rättshandlingar som omfattar gemensam egendom och gäller vanliga frågor kan upprättas av någon av makarna och förplikta båda makarna solidariskt.

2.6. Vem är ansvarig för skulder som uppkommit under äktenskapet? Vilka tillgångar kan användas av kreditgivare för att tillgodose deras krav?

För rättshandlingar som avser gemensam egendom är båda makarnas rättigheter och förpliktelser solidariska(§ 145 ods.2 OZ). Var make är exempelvis förpliktigad att betala hela summan av skulden för gemensam egendom, och borgenären har rätt att kräva sin skuld från båda makarna var för sig eller gemensamt.

Utanför området gemensam egendom agerar makarna självständigt. Lagen gör det möjligt att under verkställighetsförfarandet betala en fordran från en makes borgenär, som etablerades under äktenskapet, med gemensam egendom. När den gemensamma egendomen senare fördelas ska var och en av makarna ersätta den andel av den gemensamma egendomen som de använt som sin enskilda egendom (§ 150 OZ) (se under 5.1).