3 Hur kan makarna ordna deras förmögenhetsförhållanden?

3.1. Vilka bestämmelser kan ändras genom ett avtal och vilka inte? Vilka av makars förmögenhetsförhållanden kan väljas?

Efter att äktenskapet har ingåtts kan makarna avtala om att utöka eller inskränka omfattningen av den lagstadgade gemensamma egendomen.

Att utöka omfattningen innebär att makarna kan avtala om att den gemensamma egendomen ska omfatta egendom som annars skulle ingå i makarnas enskilda egendom (till exempel egendom som har förvärvats genom gåva, arv eller som ersättning för egendom som förvärvats innan äktenskapet ingåtts). Att inskränka omfattningen innebär att makar kan avtala om att delar av den gemensamma egendomen (till exempel avkastning, förmåner och värdeökning av en av makarnas enskilda egendom) ska uteslutas från den gemensamma egendomen.

Makarna kan även avtala om förvaltningen av den gemensamma egendomen (143a § ods.1 OZ). De kan till exempel avtala om att den gemensamma egendomen eller specifika tillgångar ska förvaltas av båda makarna eller endast en av dem. När ena maken överlåter egendom som har uteslutits från den gemensamma förvaltningen kan den andra maken inte hävda att överlåtelsen är ogiltig. Dessa ändringar av den lagstadgade omfattningen av den gemensamma egendomen är endast tillämpliga på egendom som förvärvats efter att äktenskapsförordet har upprättats.

Makarna kan avtala om att ingå i en giftorättsgemenskap istället för en egendomsgemenskap. Detta innebär att den gemensamma egendomen inte bildas förrän den dag då äktenskapet upplöses. I detta fall ändrar inte avtalet omfattningen av den gemensamma egendomen utan istället vilken dag den etableras. Under äktenskapet äger vardera maken följaktligen enskilt tillgångar och det är endast när äktenskapet upplöses som alla föremål och äganderätter ingår i den gemensamma egendomen som sedan delas upp.

3.2. Vilka är de formella kraven och vem ska jag kontakta?

För att ingå, ändra eller häva de äktenskapsförord som beskrivs ovan krävs det att en officiell handling upprättas av en civilnotarie.

3.3. När kan avtalet ingås och när det träder i kraft?

Slovakisk lag medger inte att äktenskapsförord upprättas före äktenskapet. Äktenskapsförord får följaktligen endast upprättas efter att äktenskapet har ingåtts. Om avtalet gäller fastigheter börjar det endast gälla efter att det har registrerats i fastighetsregistret.

3.4. Kan ett gällande avtal ändras av makarna? Om så är fallet, på vilka villkor?

Äktenskapsförordet kan ändras när som helst under äktenskapet. Det ändrade förordet måste även det upprättas som en officiell handling av en civilnotarie för att bli giltigt.