5 Vilka är konsekvenserna av en skilsmässa/separation?

5.1. Hur fördelas tillgångarna (sakrätt )?

Om det inte finns ett avtal som säger annat innebär upplösningen av äktenskapet även att egendomsgemenskapen upphör, vilket leder till bodelning (148 § ods.1 OZ). Bodelningen görs genom avtal mellan makarna eller av domstolen efter en talan väckts av en av makarna. I båda fall måste makarnas andel anses lika stora. Vardera maken har rätt att begära ersättning för utlägg han/hon haft för den gemensamma egendomen som tagits ur hans/hennes enskilda egendom och omvänt är ansvarig att återbetala vad som tagits ur den gemensamma egendomen för att användas för hans/hennes privata egendom. Vid bodelningen måste särskilt underåriga barns behov beaktas, liksom hur mycket vardera make tagit hand om familjen och bidragit till förvärvande och underhåll av den gemensamma egendomen. När grad av ansträngning beaktas måste även omhändertagande av gemensamma barn och skötsel av det gemensamma hushållet vägas in (150 § OZ).

Om inget avtal om bodelning slutits inom tre år efter att egendomsgemenskapen upphört och ingen av makarna har vänt sig till domstol för ett beslut om bodelning, anses all lös egendom som ingått i den gemensamma egendomen tillhöra den make som brukar den lösa egendomen för sina behov, för familjens behov eller för hushållet som enskild ägare. När det gäller all annan lös och alla fast egendom äger makarna gemensamt dessa i lika stora andelar. Detsamma gäller makarnas andra gemensamma förmögenhetsrätter som rättigheter för gemensamma inlåningsmedel och fordringar (149 § ods. 4 OZ).

5.2. Vem är ansvarig för befintliga skulder efter skilsmässa/separation?

Om treårsperioden för bodelningen har passerat uppkommer en rättslig presumtion att de före detta makarna ansvarar till lika stora delar för skulderna. Om makarna sluter ett avtal utanför domstolen, eller under domstolsförfarandena, regleras även de skulder som ådragits under äktenskapet och som utgår från deras gemensamma förvaltning. Uppgörelsen är endast giltig mellan makarna och inte mot tredje man. Därför har tredje man rätt att kräva betalning för en skuld från båda de före detta makarna.

5.3. Har den ena maken anspråk på en utjämningsbetalning?

Vardera maken har rätt att kräva ersättning för utlägg för den gemensamma egendomen som hon/han tagit från sin enskilda egendom. Detta anspråk ska betalas ur den andra makens andel i den gemensamma egendomen.

Vid avveckling av den gemensamma egendomen ska tillgångarna delas upp mellan makarna i proportion till storleken på deras andelar. Om värdet på tillgången som tilldelas en make är större än hans/hennes andel av den gemensamma egendomen måste han/hon med likvida medel kompensera den andra maken för skillnaden.