9 Vilken är den behöriga myndigheten som man ska vända sig till vid tvister och andra juridiska spörsmål?

När det gäller äktenskapsskillnad, ett äktenskaps ogiltighet, eller vid fastställande av ett äktenskaps befintlighet är distriktsdomstolen behörig i det distrikt där makarna senast hade gemensam hemvist om minst en av makarna fortfarande bor där. Om det inte finns någon sådan domstol är svarandens allmänna domstol behörig, och om det inte finns någon sådan domstol är kärandens allmänna domstol behörig (88 § Občianskeho súdneho poriadku (OSP) – civilprocesslagen) Den allmänna domstolen är domstolen i det distrikt där en medborgare har sin hemvist, och om han/hon inte har någon hemvist, är det domstolen i det distrikt där medborgaren vistas.

När det gäller avveckling av makarnas gemensamma egendom eller annan egendom efter äktenskapsskillnad eller uppsägning av den gemensamma förhyrningen av ett hus är den domstol behörig som beslutar om äktenskapsskillnaden. När det gäller äktenskapliga frågor har de slovakiska domstolarna internationell behörighet om minst en av makarna är medborgare i Slovakien. Om ingen av makarna är medborgare i Slovakien, har de slovakiska domstolarna behörighet om

  • Minst en av makarna är bosatt där och domstolens beslut kan erkännas i båda makarnas hemländer,eller
  • minst en av makarna har varit bosatt i Slovakien under en längre tid, eller
  • när det gäller äktenskapets ogiltighet, om makarna bor där. (§ 38 ZMPS)