1 Vilken lag gäller?

1.1. Vilken lag är tillämplig på makarnas egendom? Vilka kriterier/regler används för att fastställa tillämplig lag? Vilka internationella konventioner måste respekteras när det gäller vissa länder?

Makarnas personliga förhållanden och egendomsförhållanden regleras av lagen i det land där båda makarna är medborgare. Om de är medborgare i olika länder är lagen i det land för deras fasta bostad tillämplig. Om de inte är medborgare i samma land och inte har en fast bostad i samma land är lagen i det land där de senaste bodde ihop tillämplig. Om den tillämpliga lagen inte kan fastställas utifrån dessa regler är lagen i det land som makarna har närmast relation till tillämplig (artikel 38.1 i lagen om internationell privaträtt och därtill hörande förfaranden).

På samma sätt styrs egendomsförhållanden mellan ogifta samboende partners av lagen i det land där de båda är medborgare. Om de är medborgare i olika länder är lagen i det land för deras gemensamma bostad tillämplig.

Om ett gift par har ingått en överenskommelse gällande sin egendom ska den tillämpliga lagen vara den lag som var tillämplig på deras egendomsförhållande vid tidpunkten för när överenskommelsen ingicks.

Bilaterala konventioner om internationell juridisk rådgivning som inbegriper lagvalsregler om förmögenhetsförhållanden för makar har ingåtts med Frankrike, Mongoliet, Polen, Rumänien, Ryska federationen Slovakien, Tjeckien och Ungern (se http://www.mp.gov.si/).

1.2. Har makarna möjlighet att välja tillämplig lag? Om så är fallet, vilka principer gäller när det gäller detta val (t.ex. lagar som skall väljas, formella krav, retroaktivitet)?

Makar kan välja vilken lag som ska vara tillämplig på deras förmögenhetsförhållande om lagen som ursprungligen var tillämplig på deras förmögenhetsförhållande tillåter ett sådant val (artikel 39 i lagen om internationell privaträtt och därtill hörande förfaranden). Dock tillämpas inte den valda lagen om verkningarna för dess tillämpning strider mot Republiken Sloveniens allmänna ordning (artikel 6 i lagen om internationell privaträtt och därtill hörande förfaranden). Slovensk lag i sig inbegriper inte något val av tillämplig lag.