3 Hur kan makarna ordna deras förmögenhetsförhållanden?

3.1. Vilka bestämmelser kan ändras genom ett avtal och vilka inte? Vilka av makars förmögenhetsförhållanden kan väljas?

Den nya slovenska familjebalken reglerar förekomsten av ett avtal för överenskommelsen om egendom och rättsliga förhållanden. Avtalet om överenskommelsen om egendom och rättsliga förhållanden är det kontrakt under vilket makarna kommer överens om innehållet i sin egendomsordning vilken varierar från den stadgeenliga ordningen. Här kan makar även enhälligt komma överens om alla andra egendomsförhållanden under äktenskapets längd så väl som i händelse av en separation. Innan avtalet om överenskommelsen om ägande och rättsliga förhållanden ingås, måste makarna informera varandra om sin egendomsstatus eller om avtalet om överenskommelsen om deras egendom och rättsliga förhållanden kan ifrågasättas. En del av avtalet om överenskommelsen om egendom och rättsliga förhållanden skulle också kunna vara avtalet om ömsesidigt stöd och ett avtal om ekonomiskt stöd i händelse av en separation.

3.2. Vilka är de formella kraven och vem ska jag kontakta?

En tillåten överenskommelse mellan makarna och alla ändringar av den måste ha formen av en officiell handling som upprättas inför notarie.

Avtalet mellan makar om deras egendom och rättsliga förhållanden måste ingås i form av en direkt tillämpbar notariatshandling. Innan avtalet har tecknats, framläggs förklaringsskyldigheten för notarien och avtalet registreras i avtalsregistret över överenskommelser om egendom och rättsliga förhållanden. Om avtalet om överenskommelsen om deras egendom och rättsliga förhållanden inte är giltigt, skall den stadgeenliga egendomsordningen gälla för makarna. Om avtalet om överenskommelsen om egendom och rättsliga förhållanden inte registreras i registret över avtal om överenskommelser om egendom och rättsliga förhållanden, kommer antagandet att gälla rörande den tredje parten om att den stadgeenliga egendomsordningen gäller för egendomsförhållanden mellan makar.

3.3. När kan avtalet ingås och när det träder i kraft?

Överenskommelser som föreskriver att separat egendom ska tillhöra den gemensamma egendomen får endast ingås under äktenskapet.

Dispositiv lag: de kontraktsenliga egendomsbestämmelserna gäller för makar från det att avtalet om överenskommelsen om deras egendom och rättsliga förhållanden ingås, såvida det inte innefattar ett annat avtal. Avtalet om uppgörelsen om deras egendom och rättsliga förhållanden, vilket ingås av de framtida makarna, skall träda i kraft dagen efter giftermålet, vilket fastställs av de framtida makarna i avtalet om överenskommelsen om deras egendom och rättsliga relationer.

3.4. Kan ett gällande avtal ändras av makarna? Om så är fallet, på vilka villkor?

Dispositiv lag: makar kan ändra det redan tecknade avtalet om överenskommelsen om deras egendom och rättsliga relationer i formen för en direkt verkställbar notariatshandling och denna ändring rapporteras till registret över avtal om överenskommelser om deras egendom och rättsliga förhållanden.