5 Vilka är konsekvenserna av en skilsmässa/separation?

5.1. Hur fördelas tillgångarna (sakrätt )?

Båda makarna har rätt att begära fördelning av egendomen vid domstol efter äktenskapets avslutande (och också under äktenskapet). Fördelning kan också begäras av en makes borgenär på grund av skyldigheter som inte är bindande för den andra maken. I inledningsskedet av fördelningen fastställs den gemensamma egendomen och makarnas andelar därav. När fördelningen av gemensam egendom sker kan inte makarnas andelar fastställas för varje specifik tillgång. Endast vardera makens andel av de sammanlagda tillgångarna fastställs. Presumtionen av lika andelar i den gemensamma egendomen kan bestridas. I en sådan tvist tar domstolen alla omständigheter i ärendet i beaktning (i synnerhet makarnas inkomst, stöd som en make ger den andra, vilken make som har vårdnad av barnen, makarnas vård av hem och familj, makarnas kostnader för underhåll av den gemensamma egendomen och andra former av bidrag till förvaltning, underhåll och värdeökning av den gemensamma egendomen).

Efter att makarnas respektive andel har fastställts finns det ett andra skede där de kommer överens om hur fördelningen av deras egendom ska ske. För fullständig separation av egendom kan de välja mellan en fysisk eller en civilrättslig fördelning, eller en kombination av dessa två. Om de inte kan enas i detta ärende, kommer domstolen i ett icke-tvistemål, först att utföra en fysisk fördelning som prioriteras över en civilrättslig fördelning i vilken egendom säljs och intäkterna fördelas. Gällande en fysisk fördelning erhåller vardera maken inom gränserna för sin andel, tillgångarna som denne styrker att ha ett starkare berättigat intresse. En make erhåller de tillgångar som tillgodoser dennes yrke eller annan verksamhet och som tillåter denne att ha en inkomst eller uteslutande tillgodose dennes personliga nyttjande och är inte dennes separata egendom.

5.2. Vem är ansvarig för befintliga skulder efter skilsmässa/separation?

Makarna fortsätter att vara solidariskt ansvariga för sina gemensamma skulder efter äktenskapsskillnaden fram tills fördelningen av den gemensamma egendomen, vid vilket tillfälle skulder också fördelas. Om de inte fördelas fortsätter makarna att vara solidariskt ansvariga.

5.3. Har den ena maken anspråk på en utjämningsbetalning?

Om värdet av en makes separata egendom som har nyttjats för att tillgodose en gemensam skuld överstiger sin del av dessa skulder kan denne kräva ersättning från den andra maken.