9 Vilken är den behöriga myndigheten som man ska vända sig till vid tvister och andra juridiska spörsmål?

I enlighet med de allmänna behörighetsreglerna, har slovenska domstolar internationell behörighet för tvister om giftorättsgods om den svarande har sin fasta bostad i Republiken Slovenien. Om den svarande inte har någon fast bostad i något annat land kan behörigheten också grundas på dennes tillfälliga bostad i Slovenien (artikel 48 i lagen om internationell privaträtt och därtill hörande förfaranden). Om tvister om giftorättsgods gäller egendom som är belägen i Republiken Slovenien har slovensk domstol behörighet även om den svarande inte har någon bostad i Republiken Slovenien. Om majoriteten av egendomen är belägen i Republiken Slovenien och resterande del är belägen utomländs, kan domstolen endast besluta om egendomen som är belägen utomlands om den beslutar om egendomen som är belägen i Republiken Slovenien och endast om den svarande godkänner detta (artikel 67 i lagen om internationell privaträtt och därtill hörande förfaranden).