1 Vilken lag gäller?

1.1. Vilken lag är tillämplig på makarnas egendom? Vilka kriterier/regler används för att fastställa tillämplig lag? Vilka internationella konventioner måste respekteras när det gäller vissa länder?

För äktenskap som ingåtts före den 28 januari 2019, gäller spansk lag. Verkningarna för äktenskap styrs av makarnas gemensamma privaträtt (fastställd utifrån medborgarskap och om båda makarna är spanska också av “vecindad civil” (hembygdsrätten) som fastställer vilket spanskt system som ska tillämpas) vid tidpunkten för äktenskapets ingående. Om ingen sådan lag finns, styrs de av privaträtten eller lagen för endera av makarnas stadigvarande bosättning, vilket godkänns av båda makarna i en officiell handling före vigseln. Om de inte har gjort ett sådant val av lag, styrs äktenskapets verkningar av lagen för deras gemensamma stadigvarande bosättning omedelbart efter vigseln, eller om sådan bosättning inte finns, av lagen för den plats där vigseln ägde rum (artikel 9 paragraf 2 i CC (civillagen)).

Där det inte är möjligt att fastställa den tillämpliga lagen (d.v.s. för makar med olika vecindad civil som inte har gjort någon överenskommelse före vigseln, som inte har någon gemensam stadigvarande bosättning efter äktenskapet och som har ingått äktenskapet utomlands) tillämpas lagvalsregeln för äktenskap mellan spanska medborgare (artikel 16 paragraf 3 i CC).

Som ett resultat av antagandet av den europeiska förordningen (EU) 2016/1103 av den 24 juni 2016, gäller nya regler för att fastställa den lag som är tillämplig för alla äktenskap som ingåtts från den 29 januari 2019 och för äktenskap som ingåtts före datumet för trädandet i kraft av den lag som makarna har valt att lyda under och som är tillämplig för deras äktenskapsförhållande från den 29 januari 2019.

I frånvaro av val av lag, fastställer artikel 2 hierarkin för de anknytande faktorer vilka skall fastställa tillämplig lag, enligt följande.

  • Makarnas första gemensamma ordinarie hemvist efter att äktenskapet har ingåtts.
  • Om detta inte lyckas, makarnas gemensamma nationalitet vid den tid då äktenskapet ingås. Kriteriet kan inte användas när makarna har flera gemensamma nationaliteter.
  • Om detta inte lyckas, skall den la som gäler i den stat som makarna tillsammans har den närmaste förbindelsen vid tiden då äktenskapet ingås.

Som ett undantag och under förutsättning att en av makarna efterfrågar detta, kan behörig rättslig myndighet besluta att lagen som gäller i en stat, annan än den som gäller för den första gemensamma hemvisten efter att äktenskapet har ingåtts, skall gälla (art. 22.3).

1.2. Har makarna möjlighet att välja tillämplig lag? Om så är fallet, vilka principer gäller när det gäller detta val (t.ex. lagar som skall väljas, formella krav, retroaktivitet)?

Till och med 28 januari 2019, kan makarna välja viken lag de vill lyda under om de är av olika nationaliteter. I enlighet med bestämmelserna som anges i 1.1 får de välja den lag för endera avtalsslutande maken (d.v.s. privaträtten för endera av makarna, se ovan, eller den lag för endera av makarnas stadigvarande bosättning vid tidpunkten för vigseln) (artikel 9 paragraf 2 i CC)

Förordning (EU) 2016/1103 föreskriver möjligheten att välja lagen i en av staterna där åtminstone en av makarna är skriven eller den lag som gäller på den ordinarie orten vilken en av makarna är skriven på vid tiden för val av lag som är tillämplig för deras egendomsförhållande (art. 22). Detta val kan endast göras från och med den 29 januari 2019 inom ramen för ett äktenskapsförord eller ett avtal om valet av tillämplig lag och i enlighet med de formella krav som fastställts i artikel 23, så att formella krav betyder att en autentisk notariehandling är obligatorisk.

Slutligen kommer valet av lag som är tillämplig för egensdomsförhållanden för makarna under äktenskapet endast att vara giltig för framtiden såvida inte något annat överenskommits mellan makarna och utan fördom för tredje parts rättigheter.