2 Finns det ett lagstadgat förmögenhetsförhållande för makarna och i så fall, vad erbjuder det?

2.1. Var god och beskriv de allmänna principerna: Vilka tillgångar är en del av makarnas giftorättsgods? Vilka tillgångar är en del av makarnas enskilda egendom?

Spanien har inte enbart ett förmögenhetsförhållande för makar eller en uppsättning rättsakter så dessa svar kommer specifikt avse den spanska civillagen (med undantag för diskussionen om rättsakterna för de autonoma regionerna i 2.7).

Det tillämpliga förmögenhetsförhållandet för makar är det som makarna har angett i sitt äktenskapsförord (artikel 1315 i CC) (förmögenhetsgemenskap mellan makar (sociedad de gananciales), separation av egendom eller medbestämmande). Om det inte finns ett avtal är det tillämpliga förmögenhetsförhållandet förmögenhetsgemenskap mellan makar (artikel 1316 i CC). Enligt detta system är förvärven och förmånerna som erhållits av vardera av makarna medan systemet är i kraft, gemensamma och fördelas jämnt när förhållandet upplöses (artikel 1344 i CC). Systemet föreskriver förekomsten av både enskild och gemensam egendom och tillåter enskild egendom att bli gemensam egendom och vice versa genom avtal mellan makarna i form av en officiell handling. Tillgångar som anses vara enskilda anges i artikel 1346 i CC. De inbegriper tillgångar som makarna tog med sig in i äktenskapet och de som förvärvats utan vederlag under äktenskapet.

Tillgångar som anses vara gemensam egendom anges i artikel 1347 i CC. Gällande avyttring av tillgångar får vardera maken fritt avyttra sina egna tillgångar och är inte ansvarig för den andras skulder (artikel 1373 i CC).

2.2. Finns det lagliga antaganden om fördelningen av tillgångarna?

Det finns presumtioner om tilldelning av egendom till förmögenhetsgemenskapen mellan makar (gemensam egendom presumeras såvida inte annat bevisas (artikel 1361 i CC)).

2.3. Bör makarna upprätta en tillgångsförteckning? Om så är fallet, när och hur?

Det är inte nödvändigt att upprätta en förteckning över tillgångar och skulder före vigseln, men det är praktiskt. Dock krävs en förteckning efter upplösningen av egendomsgemenskapen och före dess likvidering (artikel 1396 i CC). Det är också nödvändigt om förmögenhetsgemenskapen mellan makarna upplöses genom rättsligt beslut och det finns en pågående tvist beträffande förekomsten av orsaken till upplösningen (artikel 1394 i CC).

2.4. Vem ansvarar för att administrera tillgångarna? Vem har rätt att förfoga över tillgångarna? Kan en make avyttra/förvalta tillgångarna ensamt eller krävs samtycke av den andra maken (t.ex. i fall av avyttring av makarnas hem)? Vilken effekt har det saknade samtycke på giltigheten av en rättshandling och på rättsverkan gentemot mot en tredje part?

Förvaltningen av gemensam egendom (förvärv) regleras i artiklarna 1375–1391 i CC. Vardera maken förvaltar sina egna enskilda tillgångar (det finns dock särskilda bestämmelser om familjens bostad, enligt vilka samtycke från båda makarna alltid är nödvändigt (artikel 1320 i CC). Gemensamma tillgångar förvaltas av båda makarna gemensamt (artikel 1375 i CC), om de inte bestämt annorlunda i äktenskapsförordet. I princip kan makarna fritt avyttra sina enskilda tillgångar under äktenskapet.

En make kan förvalta och avyttra gemensam egendom själv i utövandet av familjens bestämmanderätt (artikel 1319 i CC och artikel 1365 i CC), med undantag för familjens bostad (även om den bara tillhör en av makarna är medgivandet från den andra nödvändigt (artikel 1320 i CC)).

2.5. Är eventuella juridiska transaktioner som görs av en av makarna också bindande för den andre?

I fall som inte omfattas av familjens bestämmanderätt, krävs båda makarnas medgivande för avyttring av gemensam egendom, även om medgivande kan ges av domstol i vissa fall (artikel 1377 i CC). Om inte medgivande ges kan den andra maken få sådana avyttringshandlingar återkallade (artiklarna 1322 och 1377 i CC). Om avyttringen görs utan vederlag krävs alltid medgivandet från båda makarna, annars ogiltigförklaras avyttringen (artikel 1378 i CC). Civillagen styr också bedrägerier mot den andra makens rättigheter (artikel 1391 i CC).

Överlåtelser som utförs av en make är endast bindande om den andra maken uttryckligen eller underförstått bekräftar detta. Annars kan överlåtelsen återkallas (artikel 1322 i CC) och i händelse av bedrägeri, upphävas (artikel 1391 i CC).

2.6. Vem är ansvarig för skulder som uppkommit under äktenskapet? Vilka tillgångar kan användas av kreditgivare för att tillgodose deras krav?

En makes enskilda skulder är dennes ansvar och endast dennes privata egendom får nyttjas för att tillgodose dessa skulder, men om detta inte är tillräckligt kan borgenärer göra anspråk på dennes andel av den gemensamma egendomen (artikel 1373 i CC). I sådana fall upplöses egendomsgemenskapen, från vilken tidpunkt förhållandet av separation av egendom ska tillämpas mellan makarna (artikel 1374 i CC).

Den gemensamma egendomen får nyttjas för att täcka makarnas utgifter (artikel 1318 i CC) och familjens behov, den vanliga förvaltningen av tillgångarna och makarnas yrken eller sysselsättningar (artikel 1362 i CC). Skulder som ådragits av en make vid utövandet av familjens bestämmanderätt kan tillgodoses från den gemensamma egendomen, den betalningsskyldiga makens enskilda egendom och, i andra hand, den andra makens egendom (artikel 1319 i CC). Den gemensamma egendomen kan alltid nyttjas av borgenären (artikel 1365 i CC). En make som har betalat en gemensam skuld med sin enskilda egendom har rätt till att bli ersatt från den gemensamma egendomen (artikel 1364 i CC).

Det finns också lagstadgade förmögenhetsförhållanden för makar i de autonoma regionerna: