3 Hur kan makarna ordna deras förmögenhetsförhållanden?

3.1. Vilka bestämmelser kan ändras genom ett avtal och vilka inte? Vilka av makars förmögenhetsförhållanden kan väljas?

Makar har rätt till att föreskriva ett annat förmögenhetsförhållande än det normala förhållandet av egendomsgemenskap mellan makar, genom ett äktenskapsförord.

Som alternativ till det lagstadgade förmögenhetsförhållandet förmögenhetsgemenskap mellan makar fastställs det i spansk lag ett förhållande av separation av egendom (régimen de separación de bienes) och ett förhållande av medbestämmande för förvärv (régimen de participación). Enligt förhållandet av separation av egendom (artiklarna 1435–1444 i CC) behåller vardera maken det som denne tog med in i äktenskapet och blir ensam ägare av egendom som denne förvärvar under äktenskapet. Där det inte kan fastställas vem som egendomen tillhör, finns det en presumtion om att vardera maken äger var sin halva.

Enligt förhållandet av medbestämmande för förvärv (artiklarna 1411–1434 i CC), behåller vardera av makarna det som denne tog med in i äktenskapet och blir ensam ägare av egendom som denne förvärvar under äktenskapet, men vardera av makarna är berättigad till en andel av förvärven som gjorts av den andra maken medan detta system är i kraft. Dessa förvärv beräknas vid tidpunkten för systemets upplösning eller äktenskapets avslut.

Enligt båda förhållanden är inte en make ansvarig för den andras skulder och vardera maken kan fritt avyttra sin egendom, med undantag för familjens bostad (artikel 1320 i CC).

3.2. Vilka är de formella kraven och vem ska jag kontakta?

Äktenskapsförord (capitulaciones matrimoniales) måste ingås i form av en officiell handling (artikel 1315 i CC). Avtalet måste därför ingås inför notarie i civilrätt som upprättar den officiella handlingen (artikel 1280 i CC). Detta registreras sedan i personregistret för att vara verksamt gentemot tredje part.

3.3. När kan avtalet ingås och när det träder i kraft?

Äktenskapsförord kan ingås före eller när som helst under äktenskapet. Äktenskapsförord som ingicks före äktenskapet kommer endast träda i kraft om äktenskapet sedermera ingås (Art. 1333 CC). Äktenskapsförord som ingås under äktenskapet träder i kraft från den tidpunkt de ingicks, men träder inte i kraft gentemot tredje part förrän de har registrerats i personregistret.

3.4. Kan ett gällande avtal ändras av makarna? Om så är fallet, på vilka villkor?

Makarna kan också modifiera ett befintligt avtal så länge som samma formkrav uppfylls (artikel 1331 i CC). Dock kommer inte modifikationen påverka rättigheter som förvärvats av tredje part (artikel 1317 i CC).