4 Kan eller måste makarnas förmögenhetsförhållanden registreras?

Förmögenhetsförhållandet för makar och andra ändringar/modifikationer av det måste registreras för att träda i kraft gentemot tredje part.

4.1. Finns ett eller fler register som administrerar makars förmögenhetsförhållanden i ditt land? Var?

Det finns flera personregister i Spanien. Både äktenskapet och eventuella äktenskapsförord ska registreras i personregistret för platsen för makarnas stadigvarande bosättning (artikel 1333 i CC, artikel 69 i LRC och artikel 70 i LRC). Endast registreringen av äktenskapet är obligatorisk(artikel 71 i LRC).

4.2. Vilka dokument registreras? Vilka uppgifter registreras?

Äktenskapsförord som upprättats före äktenskapet måste registreras, och också de som upprättats under äktenskapet om de ändrar förmögenhetsförhållandet för makarna (annars kommer de inte vara verksamma mot tredje part (artikel 77 i LRC). De berörda parterna erhåller ett intyg som utfärdats från personregistret som registreringsbevis (artikel 75 i LRC). Andra handlingar som nyttjas i praktiken är Libro de Familia (”familjebok”), vilken innehåller uppgifter om äktenskap, barns födelsedatum, etc.

4.3. Hur och genom vem kan man få tillgång till uppgifterna i registret?

Den registrerade informationen är offentlig (artikel 6 i LRC), men de skyddade uppgifterna är bara tillgängliga för berörda parter eller deras arvtagare (lagen om dataskydd 15/1999).

4.4. Vilka är de rättsliga verkningarna av registreringen (giltighet, rättsverkan gentemot andra)?

De rättsliga verkningarna av registreringen är den ändamålsenliga verkan gentemot tredje part (artikel 70 i LRC).