5 Vilka är konsekvenserna av en skilsmässa/separation?

Äktenskapsskillnad eller separation avslutar förmögenhetsförhållandet mellan makar. Följden är upplösning och likvidering av den gemensamma egendomen (artikel 1392 i CC). Äktenskapsskillnad avslutar även äktenskapet.

5.1. Hur fördelas tillgångarna (sakrätt )?

Egendomen fördelas som följer. Först upprättas en förteckning (artikel 1396 i CC) , både över tillgångarna (artikel 1397 i CC) och skulderna (artikel 1398 i CC). Efter att detta är klart betalas gemensamma skulder av först, med pengar eller gemensam egendom (artiklarna 1399–1400 i CC). Borgenärer behåller sina rättigheter tills full betalning har skett (artikel 1401 i CC). Efter att borgenärer har betalats, betalas kompensation och ersättningar som ska ske till vardera maken (artikel 1403 i CC), och resterande fördelas jämnt mellan makarna eller deras arvtagare (artikel 1404 i CC).

Enskilda tillgångar utesluts från fördelningen, vilka inte kan fördelas eftersom de tillhör sin ägare. De anges i artikel 1346 i CC.

Familjens bostad, även om den uteslutits från fördelningen av tillgångarna om den tillhör en av makarna, kan tilldelas till den andra maken av domstolen om den senare är beroende av dess fortsatta nyttjande för att säkerställa sitt livsuppehälle, eller när ett gemensamt barn har betydande behov för dess fortsatta nyttjande (artikel 96 i CC).

5.2. Vem är ansvarig för befintliga skulder efter skilsmässa/separation?

Efter att förteckningen upprättats, betalas gemensamma skulder av först, med pengar eller gemensam egendom (artiklarna 1399–1400 i CC). Borgenärer behåller sina rättigheter tills full betalning har skett (artikel 1401 i CC).

5.3. Har den ena maken anspråk på en utjämningsbetalning?

Om separation eller äktenskapsskillnad vållar svår ekonomisk obalans för en av makarna har den missgynnade maken rätt till kompensation, vilket kan bestå av tillfälliga eller icke tidsbundna underhållsbetalningar eller en enskild betalning. Kompensationen kan avtalas av makarna i en reglerande överenskommelse som godkänts av en domare, eller om sådan överenskommelse inte finns, kan beslutas av domaren som kommer ta vissa omständigheter i beaktning (artikel 97 i CC). Dessutom har en make som agerat i god tro rätt till kompensation i fall där äktenskapet ogiltigförklaras (artikel 98 i CC). Underhållsbetalningar kan modifieras i händelse av förhållanden ändras väsentligt (artikel 100 i CC). Rätten till underhåll kan också förloras i vissa fall (artikel 101 i CC).

5.3.1. I händelse av en fördelning av egendom som förvärvats under äktenskapet :
- Måste kravet tillgodoses genom en betalning eller in natura?
- Hur ska kravet bedömas?
- Vad är beloppet för utjämningsbetalningen?
- När föreskrivs kravet?

Gällande förmögenhetsgemenskap styrs förlikningen av ett anspråk på kompensation samt dess beräkning, betalning och varaktighet, av bestämmelserna som beskrivs i avsnitt 5.3.

5.3.2. I andra fall (ingen egendom som förvärvats under äktenskapet)?

Samma regler (i avsnitt 5.3) tillämpas på andra förmögenhetsförhållanden för makar.