5 Vilka är konsekvenserna av en skilsmässa/separation?

5.1. Hur fördelas tillgångarna (sakrätt )?

Giftorätten uppstår när äktenskapet upplöses och bodelningen ska äga rum. Först beräknas makarnas andel i giftorättsgodset. Eftersom vardera maken äger sin egendom individuellt gäller anspråket inte specifik egendom utan endast ett nominellt värde, dvs. halva nettovärdet av giftorättsgodset (efter att skulderna har dragits av). Den make som har mest giftorättsgods får välja om skillnaden ska regleras genom en klumpsumma eller genom en överföring av tillgångar av motsvarande värde (ÄktB 11:9). Den ekonomiskt missgynnade maken kan dock begära att ta över familjens gemensamma bostad och bohag mot kompensation (ÄktB 11:8). Om all deras egendom är enskild egendom och ingen av makarna begär att få ta över det gemensamma hemmet eller bohaget behövs ingen bodelning (ÄktB 9:1). Det bör nämnas att en äktenskapsskillnad kan godkännas även om parterna inte är överens om alla bifrågor. Sådana frågor hanteras då separat.

5.2. Vem är ansvarig för befintliga skulder efter skilsmässa/separation?

Vardera maken är ansvarig för sina skulder både under äktenskapet och efter en äktenskapsskillnad.

5.3. Har den ena maken anspråk på en utjämningsbetalning?

5.3.1. I händelse av en fördelning av egendom som förvärvats under äktenskapet :
- Måste kravet tillgodoses genom en betalning eller in natura?
- Hur ska kravet bedömas?
- Vad är beloppet för utjämningsbetalningen?
- När föreskrivs kravet?

Svensk lag medger inte ett sådant regelsystem.

5.3.2. I andra fall (ingen egendom som förvärvats under äktenskapet)?

Som anges i 5.1, om en make har mer giftorättsgods än den andra, kan skillnaden regleras med en klumpsumma.