8 Vad föreskriver lagen när det gäller tillgångar av registrerade och icke-registrerade partner?

Registrerat partnerskap lagen (1994:1117) om registrerat partnerskap (lagen om registrerat partnerskap) upphävdes i slutet av april 2009. Vid samma tidpunkt fick par av samma kön rätt att gifta sig. Den upphävda lagen om registrerat partnerskap fortsätter att ha rättsliga konsekvenser rörande par som ingick registrerade partnerskap innan slutet av april 2009 och inte har omvandlat sina parterskap till äktenskap efter detta. Regelsystemet för giftorättsgods gäller fullt ut för registrerade partnerskap.

Samboende utanför äktenskapet I Sverige regleras samboende utanför äktenskap av en särskild lag Sambolagen (2003:376). Sambolagen är tillämplig för två personer av samma eller olika kön som lever permanent tillsammans i ett förhållande och som delar samma hushåll. Lagen är tänkt som ett skydd för den finansiellt svagare parten och ingen registrering av förhållandet äger rum. När samboendet upphör (2 §), kan någon av parterna begära bodelning inom ett år (8 § ). Bodelning i enlighet med sambolagen grundas på reglerna om bodelning i äktenskapsbalken. Dock är egendom som är föremål för bodelning i enlighet med sambolagen mycket mindre omfattande, eftersom det i sambolagen endast är sambornas gemensamma hem och bohag som är inhandlat för gemensamt bruk som kan bli föremål för uppdelning (så kallad samboegendom). Egendom som används för nöjesskull liksom egendom som förvärvats innan samboskapet påbörjats är uteslutna. Nettovärdet för sambornas egendom delas och den partner som äger den största delen av samboegendomen kan välja om skillnaden ska regleras genom en klumpsumma eller genom en överföring av tillgångar av motvarande värde (17 §. Sambon som behöver det mest kan beviljas rätten att ta över den gemensamma bostaden när samboskapet upphör även om den ägs helt av den andra sambon, på villkoret att bostaden är en hyresrätt eller bostadsrätt) (22 §). Precis som för makar finns det inskränkningar i rätten att överlåta en gemensam bostad för sambos (23-25 §§). Sambor kan avtala om att reglerna för bodelning i sambolagen inte är tillämpliga på dem (9 §). Begäran om bodelning får inte lämnas in senare än ett år efter att förhållandet har avslutats (8 § stycke 2). Dessutom kan sambos och makar ingå ett preliminärt avtal om bodelning när de är på väg att sluta bo ihop (9 §).