9 Vilken är den behöriga myndigheten som man ska vända sig till vid tvister och andra juridiska spörsmål?

Återigen, det finns två olika uppsättningar juridiska ramverk (se fråga 1.1). Enligt 8 § i de intra-nordiska bestämmelserna utvärderas ett anspråk på bodelning av en behörig myndighet i den fördragsslutande stat där äktenskapsskillnaden eller hemskillnaden mellan makar är pågående. I enlighet med 2 § i lagen (1990:272) har svenska domstolar behörighet för en tvist över giftorättsgods rörande en äktenskapsskillnad i Sverige. Dessutom har svenska domstolar behörighet om svaranden har sin hemvist i Sverige, om käranden har sin hemvist i Sverige och svensk lag är tillämplig på giftorättsgodset, om frågan gäller egendom belägen i Sverige eller om svaranden har accepterat att frågan ska behandlas i Sverige. Den behöriga domstolen är den tingsrätt där svaranden har hemvist. Om det inte finns någon behörig domstol där det finns svensk behörighet kan talan, i enlighet med 18§ i lagen (1990:272), väckas i Stockholms tingsrätt.