1 Vilken lag gäller?

1.1. Vilken lag är tillämplig på makarnas egendom? Vilka kriterier/regler används för att fastställa tillämplig lag? Vilka internationella konventioner måste respekteras när det gäller vissa länder?

England/Wales

Domstolarna i England och Wales kommer alltid att tillämpa lagen i domstolslandet i ärenden gällande äktenskapsskillnad och dess finansiella konsekvenser om de har behörighet. Se också 9 nedan om forum non conveniens.

Skottland

Tillämplig lag i om makarna inte gjort något val, är lagen på den plats där egendomen är belägen (lex rei sitae) med avseende på fast egendom och lagen för makarnas hemvist gällande lös egendom. Om makarna har sina hemvister i olika länder och frågan gäller deras lösa egendom uppkommer i Skottland är den skotska lagen tillämplig (lagen i domstolslandet) (avsnitt 39 i lagen om familjerätt (Skottland) 2006).

1.2. Har makarna möjlighet att välja tillämplig lag? Om så är fallet, vilka principer gäller när det gäller detta val (t.ex. lagar som skall väljas, formella krav, retroaktivitet)?

England/Wales

Nej. Det nyligen inträffade inflytelserika fallet Radmacher mot Granatino [2010] Förenade kungarikets högsta domstol (UKSC) 42 fastställer att lagen i domstolslandet ska tillämpas under alla omständigheter. Med det sagt, är avtalets giltighet och utfallet enligt den valda lagen sannolikt avgörande faktorer som ska tas i beaktning enligt den överordnade rättviseprincipen (se 2.1 och 2.2 nedan).

Skottland

Makarna kan välja den lag som ska tillämpas. Det finns inga restriktioner eller formkrav (avsnitt 39.6 b i lagen om familjerätt (Skottland) 2006).