2 Finns det ett lagstadgat förmögenhetsförhållande för makarna och i så fall, vad erbjuder det?

2.1. Var god och beskriv de allmänna principerna: Vilka tillgångar är en del av makarnas giftorättsgods? Vilka tillgångar är en del av makarnas enskilda egendom?

England/Wales

England och Wales har inte några förmögenhetsförhållanden för makar som sådana, det finns inte någon egendomsgemenskap och således har inte äktenskap i princip någon effekt på ägande. Dock får domstolarna vid äktenskapsskillnad en stor urskillning att fatta ett stort antal beslut (kallade ”underhåll”) (se svaret till 5.1).

Skottland

Skottland har ett modifierat separat egendomssystem. Som allmän regel gäller att äktenskap inte påverkar äganderätten (avsnitt 24 i lagen om familjerätt (Skottland) 1985). Dock är den modifierad på väsentliga sätt:

  • En make har lagstadgad besittningsrätt i makarnas bostad, även om det enbart ägs av den andra maken.
  • Det finns en princip om rättvis fördelning (som normalt betyder jämn fördelning) av
  • giftorättsgods vid äktenskapsskillnad.
  • Efterlevande make har vissa skyddade rättigheter om den andra avlider och om det finns ett testamente kommer denne ofta få hela kvarlåtenskapen.

2.2. Finns det lagliga antaganden om fördelningen av tillgångarna?

England/Wales

Äktenskap som sådant har inte någon effekt på ägande. Se också 5.1 nedan.

Skottland

Det finns en presumtion att bohaget som förvärvats till ett framtida äktenskap eller under äktenskapet ägs med lika stora andelar, även om de köpts av en make (avsnitt 25 i lagen om familjerätt (Skottland) 1985).

2.3. Bör makarna upprätta en tillgångsförteckning? Om så är fallet, när och hur?

England/Wales

Det finns inte någon rättslig skyldighet att göra så. Men eftersom källan till tillgångarna vid tillfället för äktenskapsskillnaden kan ha en påverkan på besluten, rekommenderas det att makarna upprättar en förteckning (och uppdaterade den vid behov). Se också 3.1 och 3.2 nedan.

Skottland

Det finns inte någon bestämmelse som förpliktigar att upprätta en förteckning över tillgångar.

2.4. Vem ansvarar för att administrera tillgångarna? Vem har rätt att förfoga över tillgångarna? Kan en make avyttra/förvalta tillgångarna ensamt eller krävs samtycke av den andra maken (t.ex. i fall av avyttring av makarnas hem)? Vilken effekt har det saknade samtycke på giltigheten av en rättshandling och på rättsverkan gentemot mot en tredje part?

England/Wales

Avsnitt 37 i 1925 års lag om egendom föreskriver att ”man och hustru ska i alla avseenden gällande förvärvande av egendom (...) betraktas som två personer”, så den allmänna lagen om egendom är tillämplig. Englands och Wales lag ger inte ens maken rätten att bli tillfrågad eller att inlägga veto mot överföringar gällande familjens bostad som ägs av den andra maken (se National Provincial Bank Ltd. mot Ainsworth [1965] AC 1175 och Barclays Bank mot O'Brien [1994] 1 AC 1980).

Men det är viktigt att notera att Englands och Wales lag skiljer på juridisk äganderätt (formell innehavare av rätten) och sedvanerättslig/nyttjandeberättigad äganderätt. Följaktligen tillåter lagstiftning om s.k. truster förvärvande av ett förmånsintresse även om den andra maken har den juridiska äganderätten. I allmänhet är det personen som har den juridiska äganderätten som har rätten att förvalta tillgångarna, men om maken (eller annan person) har ett förmånsintresse i tillgången kan det innebära vissa begränsningar.

Skottland

Utgångspunkten är att vardera maken förvaltar sin egen egendom men enligt vanliga regler om handelsagentur, kan båda tillåta den andra att göra detta. Vardera maken har rätt att avyttra sin egen egendom. Dock blir effekten av den lagstadgade besittningsrätten i makarnas bostad att maken som äger bostaden inte får avyttra den utan medgivande från den andra. Utan sådant medgivande kan besittningsrätten ställas mot köparen (lagen om makars bostäder (familjeskydd) (Skottland) 1981).

2.5. Är eventuella juridiska transaktioner som görs av en av makarna också bindande för den andre?

England/Wales

Nej, den allmänna avtalsrätten etc. är tillämplig.

Skottland

Det finns inga särskilda regler för makar. Den allmänna lagen om handelagentur är tillämplig.

2.6. Vem är ansvarig för skulder som uppkommit under äktenskapet? Vilka tillgångar kan användas av kreditgivare för att tillgodose deras krav?

England/Wales

I princip är vardera maken ansvarig för sin egen skuld om inte särskilda skäl tillämpas (men se 2.4 ovan). Endast egendomen för den make som ådragit sig skulden kan nyttjas för att tillgodose en borgenärs fordran.

Skottland

Vardera maken är ansvarig för sina egna skulder. Vardera makens borgenärer kan endast nyttja den makens egendom för att tillgodose sina fodringar. Dock finns det särskilda skydd för makars bostad i konkurslagen (se avsnitten 40 och 41 i konkurslagen (Skottland) 1985).