5 Vilka är konsekvenserna av en skilsmässa/separation?

5.1. Hur fördelas tillgångarna (sakrätt )?

England/Wales

Vid äktenskapsskillnad ges domstolarna en stor urskillning att fatta ett stort antal beslut (kallade ”underhåll”), inbegripet en omfördelning eller till och med försäljning av egendom, placering av tillgångarna i fideikommiss, betalningar i klumpsummor, periodiska betalningar, beslut om pensioner etc. (avsnitt 21 ff. i 1973 års lag om äktenskap). Författningen i avsnitt 25 listar ”ärenden som domstolen ska ta i beaktning när den beslutar hur den ska utöva sina befogenheter”, och bland de första överväganden ska välfärden av familjens barn finnas. Det yttersta syftet för underhåll ska vara att uppnå ett rättvist resultat. I fallet Miller mot Miller, McFarlane mot McFarlane [2006] Förenade kungarikets överhus (UKHL) 24 fastställde Förenade kungarikets överhus tre ”gränser” av rättvisa, nämligen behov (för parterna och deras barn), ersättning (för nackdelar som skapats under förhållandet) och fördelning (av tillgångar). Eftersom i många, om inte i de flesta, fall överskrider behoven tillgångarna, kommer ofta behoven att vara den avgörande faktorn och därför spelar inte de andra ”gränser” så stor roll i många fall, eller någon roll överhuvudtaget.

Med det sagt, verkar de ledande anföranden i samma fall ange att en viss grupp av tillgångar (i synnerhet föräktenskapliga, ärvda och tillgångar som erhållits genom gåvor, eller ”tillgångar som inte tillhör äktenskapet”) ska behandlas annorlunda än ”avkastningen från gemensamt arbete” och makarnas bostad med avseende på fördelningen vid äktenskapsskillnad. Men det sades också att ju längre ett förhållande varade, desto mindre viktigt blev denna distinktion.

Skottland

Makarna kan komma överens om fördelningen. Om de inte kan komma överens kan de båda göra anspråk på ekonomisk försörjning vid äktenskapsskillnad på grundval av principerna som fastställs i avsnitt 9 i 1985 års lag om familjerätt (Skottland). En av dessa principer är att nettovärdet av giftorättsgodset såsom definierats (d.v.s. egendomen som förvärvats av makarna, annan än genom gåvor eller arv, under äktenskapet men före datumet för separationen och inbegripet eventuellt hus som köpts i syfte att ingå äktenskap, avsnitt 10 i 1985 års lag om familjerätt (Skottland)) ska fördelas rättvis mellan makarna (avsnitt 9.1 a i 1985 års lag om familjerätt (Skottland)). Rättvis fördelning innebär att nettovärdet vanligen kommer att fördelas jämnt mellan dem men domstolen har befogenhet att avvika från strikt jämlikhet vid särskilda omständigheter (se avsnitt 10.6 i 1985 års lag om familjerätt (Skottland)).

5.2. Vem är ansvarig för befintliga skulder efter skilsmässa/separation?

England/Wales

Se svaret till 2.6.

Skottland

Maken som var ansvarig tidigare fortsätter vara det efteråt.

5.3. Har den ena maken anspråk på en utjämningsbetalning?

England/Wales

Nej, men se svaret till 5.1.

Skottland

Effekten av principen av rättvis fördelning av giftorättsgodsets nettovärde vid äktenskapsskillnad är att en make kan göra anspråk på en betalning från den andra för att uppnå jämlikhet.