9 Vilken är den behöriga myndigheten som man ska vända sig till vid tvister och andra juridiska spörsmål?

England/Wales

Förutom de tillämpliga europeiska instrumenten är den allmänna lagens behörighetsgrunder ganska vidsträckta. I grund och botten kan behörigheten fastställas om en av makarna har sin hemvist i England eller Wales. Dock tillåter forum non conveniens en domstol att förklara målet vilande/vägra behörigheten om den tycker att en annan domstols behörighet är bättre lämpad för att hantera ärendet i fråga. Se också 1.1 och 1.2 ovan.

Skottland

De ordinarie tvistemålsdomstolarna (d.v.s. högsta domstolen för civilmål för hela Skottland och lokala domstolar av lägre instans) har behörighet i ärenden gällande giftorättsgods och fördelningen av tillgångar vid äktenskapsskillnad. De skotska domstolarna är behöriga att fatta ett beslut om ekonomisk försörjning vid äktenskapsskillnad om de är behöriga vid processen för äktenskapsskillnaden (se avsnitt 10 i 1973 års lag om hemvist och förfaranden angående äktenskap). Reglerna för behörighet vid äktenskapsskillnad är de som fastställs i rådets förordning (EG) nr 2201/2003 av den 27 november 2003.

För att lokala domstolar av lägre instans ska ha behörighet vid äktenskapsskillnad måste det skotska domstolarna ha behörighet enligt rådets förordning och dessutom måste båda parterna av äktenskapet

  • i) ha varit bosatt i den särskilda juridiska regionen i en period på 40 dagar som avslutas med datumet för när processen inleddes, eller
  • ii) ha varit bosatt i den särskilda juridiska regionen under en period på inte mindre än 40 dagar som avslutas före detta datum, och inte ha någon känd bostad i Skottland på detta datum.