Двойките в Австрия

Двойките в Австрия

Двойките в Австрия

1. Кой закон се прилага?

1.1. Кой закон се прилага във връзка с имуществото на двойката? Кои критерии/правила се използват за определяне на приложимото право? Кои международни конвенции трябва да се спазват по отношение на определени държави?

Ако съпрузите не изберат сами закон, се прилага закона, свързан с личните правни ефекти на брака по време на брака (§ 19 Internationales Privatrechts-Gesetz, IPRG). Това съответства на общия правен личен статут или при липса на такъв, на последния общ правен личен статут (= националност), при условие, че единият от съпрузите го е запазил (§ 18 para 1 Z 1 IPRG). В противен случай се прилага законодателството на държавата на обичайно местопребиваване на двамата съпрузи или, при липса на такова, законодателството на държавата, в която съпрузите са имали последно общо обичайно местопребиваване, при условие, че единият от съпрузите го е запазил (§ 18 para 1 Z 2 IPRG).

1.2. Имат ли съпрузите възможност на избор на приложимото право? Ако това е така, с какви принципи се управлява този избор (напр. избор на закони, формални изисквания, ретроспективна дейност)?

Съпрузите имат възможността да избират свободно закона, приложим по отношение на тяхната собственост. Доколкото това не нарушава австрийския обществен ред (§ 6 IPRG), съпрузите са свободни от ограничения в този избор - избраният закон не трябва да демонстрира връзка с брака. Изборът на закон трябва да бъде направен изрично (§ 19 IPRG).