Двойките в България

Двойките в България

Двойките в България

1. Кой закон се прилага?

1.1. Кой закон се прилага във връзка с имуществото на двойката? Кои критерии/правила се използват за определяне на приложимото право? Кои международни конвенции трябва да се спазват по отношение на определени държави?

За бракове, сключени преди 28 януари 2019 г., се прилагат българските национални правила. Имуществените отношения на съпрузите трябва да бъдат регулирани от правото, което е приложимо по отношение на техните лични отношения. Личните отношения на съпрузите трябва да бъдат регулирани от тяхното национално прецедентно право, а ако те имат различна националност, те трябва да бъдат регулирани от правото на държавата на обичайното общо местожителство, а когато и това не е приложимо, от правото на държавата, с която и двамата съпрузи се намират в най-тясна връзка (Чл. 79 от Кодекса на международното частно право (КМЧП)).

След приемането на европейския Регламент (ЕС) 2016/1103 от 24 юни 2016 г. се прилагат нови правила за определяне на правото, приложимо спрямо всички бракове, сключени след 29 януари 2019 г. и за браковете, сключени преди датата на влизане в сила, ако съпрузите са избрали право, приложимо спрямо режима на имуществените им отношения, считано от 29 януари 2019 г.

При липса на избор на [приложимо] право йерархията на критериите за привръзка за определяне на приложимото право е посочена в член 26, както следва.
  • Първото общо обичайно местопребиваване на съпрузите след сключването на брака.
  • Ако това не е изпълнено – общото гражданство на съпрузите към момента на сключване на брака. Този критерий не може да бъде използван, ако съпрузите имат няколко общи гражданства.
  • Ако това не е изпълнено – правото на държавата, с която съпрузите заедно имат най-тесни връзки към момента на сключване на брака.

По изключение и по молба на някой от съпрузите компетентният съдебен орган може да реши, че се прилага правото на държава, различна от държавата на първото общо обичайно местопребиваване след сключването на брака (член 22.3).

1.2. Имат ли съпрузите възможност на избор на приложимото право? Ако това е така, с какви принципи се управлява този избор (напр. избор на закони, формални изисквания, ретроспективна дейност)?

До 28 януари 2019 г. съпрузите могат да избират приложимото право, което да регламентира имуществените им отношения, ако това е допустимо от правото, посочено в 1.1. (Чл. 79 от КМЧП). Българското право допуска такъв избор. Споразумението за избор на право трябва да бъде съставено в писмена форма, с дата и подпис на (бъдещите) съпрузи(те). Действителността му се подчинява на избраното право (Чл. 80 от КМЧП).

Регламент (ЕС) 2016/1103 предвижда възможността за избор на правото на една от държавите, чийто гражданин е поне един от съпрузите или правото на [държавата, където] поне единият от съпрузите [има] обичайно местопребиваване към момента на избора, като право, приложимото спрямо режима на имуществените им отношения (член 22). Този избор може да бъде направен действително единствено след 29 януари 2019 г. в рамките на брачен договор или споразумение за избор на приложимо право и в съответствие с официалните изисквания, изложени в член 23. Съгласно член 80 от българския Кодекс на международното частно право изборът на приложимо право трябва да бъде в писмена форма, с дата и подпис на съпрузите.

На последно място, изборът на право, приложимо спрямо имуществения режим между съпрузите по време на брака, ще има действие само в бъдеще, освен ако е договорено друго между съпрузите и без ущърб на правата на трети лица.