Двойките в Белгия

Двойките в Белгия

Двойките в Белгия

1. Кой закон се прилага?

1.1. Кой закон се прилага във връзка с имуществото на двойката? Кои критерии/правила се използват за определяне на приложимото право? Кои международни конвенции трябва да се спазват по отношение на определени държави?

За бракове, сключени до 28 януари 2019 г., се прилагат националните правила на Белгия. Ако съпрузите не са избрали приложимо право, спрямо брачното имущество се прилага правото на Държавата, на чиято територия двамата съпрузи, след сключването на брака, са установили първото си обичайно място на пребиваване. Ако съпрузите нямат общо място на пребиваване в същата Държава, приложимото право е това на Държавата, чиито граждани са били двамата съпрузи при сключването на брака. В останалите случаи, приложимото право е това на Държавата, на чиято територия е сключен бракът. (Art. 51 Кодекс на международното частно право, наричано по-долу Кодекс на МЧП). Няма международни конвенции, които следва да се спазват във връзка с определени държави.

След приемането на европейския Регламент (ЕС) 2016/1103 от 24 юни 2016 г. се прилагат нови правила за определяне на правото, приложимо спрямо всички бракове, сключени след 29 януари 2019 г. и за браковете, сключени преди датата на влизане в сила, ако съпрузите са избрали право, приложимо спрямо режима на имуществените им отношения, считано от 29 януари 2019 г.

При липса на избор на [приложимо] право йерархията на критериите за привръзка за определяне на приложимото право е посочена в член 26, както следва.
  • Първото общо обичайно местопребиваване на съпрузите след сключването на брака.
  • Ако това не е изпълнено – общото гражданство на съпрузите към момента на сключване на брака. Този критерий не може да бъде използван, ако съпрузите имат няколко общи гражданства.
  • Ако това не е изпълнено – правото на държавата, с която съпрузите заедно имат най-тесни връзки към момента на сключване на брака.

1.2. Имат ли съпрузите възможност на избор на приложимото право? Ако това е така, с какви принципи се управлява този избор (напр. избор на закони, формални изисквания, ретроспективна дейност)?

До 28 януари 2019 г. съпрузите са имали възможност да изберат приложимо право и да посочат един от следните режими: (i) правото на държавата, на чиято територия са установили своето първо обичайно местопребиваване след официалното сключване на брака; (ii) правото на държавата, на чиято територия един от тях, в момента на избора, има своето обичайно местопребиваване; (iii) правото на държавата, чиито гражданин е единият от съпрузитев момента на избора (чл. 49 от Кодекса на МЧП). Изборът на приложимо право трябва да бъде в писмена форма, с дата и подпис на двете страни (чл. 52, ал. 1 в края от Кодекса на МЧП).Като правило се прилага, че изборът на приложимо право има действия за в бъдеще, но съпрузите могат също така да решат друго (чл. 50, ал. 2 от Кодекса на МЧП).

Регламент (ЕС) 2016/1103 предвижда възможността за избор на правото на една от държавите, чийто гражданин е поне един от съпрузите или правото на [държавата, където] поне единият от съпрузите [има] обичайно местопребиваване към момента на избора, като право, приложимото спрямо режима на имуществените им отношения (член 22). Този избор може да бъде направен действително единствено след 29 януари 2019 г. в рамките на брачен договор или споразумение за избор на приложимо право и в съответствие с официалните изисквания, изложени в член 23. В Белгия изборът на право трябва да се изготви от нотариус във формата на удостоверен акт (Чл. 1392 Граждански кодекс, наричан по-долу ГК).

На последно място, изборът на право, приложимо спрямо имуществения режим между съпрузите по време на брака, ще има действие само в бъдеще, освен ако е договорено друго между съпрузите и без ущърб на правата на трети лица.