Двойките в Чэхія

Двойките в Чэхія

Двойките в Чэхія

1. Кой закон се прилага?

1.1. Кой закон се прилага във връзка с имуществото на двойката? Кои критерии/правила се използват за определяне на приложимото право? Кои международни конвенции трябва да се спазват по отношение на определени държави?

Основните разпоредби за определянето на приложимия закон могат да бъдат намерени в Закон № 91/2012, Сборник закони за международното частно право. Съгласно чл. 49, ал. 3 от Закона за международното частно право имуществените отношения между съпрузите се подчиняват на законодателството на държавата по местопребиваването на съпрузите. Ако съпрузите имат постоянно местопребиваване в различни държави, техните имуществени отношения се подчиняват на законодателството на държавата, на която и двамата съпрузи са граждани. Ако съпрузите са с различно гражданство, тези отношения се подчиняват на чешкото законодателство. Този въпрос се урежда също така и от двустранни договори за правна помощ по граждански, търговски и семейни дела, сключени между Чешката република и бившите социалистически държави (напр. договорът с България от 25.11.1976 г., договорът с Полша от 21.12.1987 г., договорът с бившата Социалистическа федерална република Югославия от 21.01.1964 г., договорът с Румъния от 11.07.1994 г.), в които свързващият фактор националност е решаващ за определянето на приложимия закон. Свързващият фактор общо местопребиваване на съпрузите се взема предвид само ако съпрузите са с различно гражданство. В договора с бившия Съветски съюз, подписан на 12.08.1982 г. (обвързващ по отношение на Русия, Молдова, Киргизстан и Грузия), и в договора с Украйна от 28.05.2001 г., като свързващ фактор се използва общото местопребиваване на съпрузите. Разпоредбите, съдържащи се в тези международни договори, се прилагат вместо законовите разпоредби.

Регистрираните партньорства и сходни взаимоотношения, както и последиците от тях, включително промяна в личните и имуществени отношения на партньорите, се подчиняват на законодателството на държавата, в която е сключено регистрираното партньорство или сходната връзка (чл. 67, ал. 2 от Закона за международното частно право).

1.2. Имат ли съпрузите възможност на избор на приложимото право? Ако това е така, с какви принципи се управлява този избор (напр. избор на закони, формални изисквания, ретроспективна дейност)?

Съгласно чл. 49, ал. 4 от Закона за международното частно право, съпрузите могат да се споразумеят, че техните имуществени отношения се подчиняват:
  • на законодателството на държавата, на която единият от съпрузите е гражданин, или
  • на законодателството на държавата, в която единият от съпрузите има обичайно местопребиваване, или
  • в случай на недвижима собственост – на законодателството на държавата, където се намира тази собственост, или
  • на чешкото законодателство.

Споразумението трябва да е изготвено от нотариус под формата на официален (автентичен) документ или в подобна форма, ако споразумението е сключено в чужбина.