Двойките в Естония

Двойките в Естония

Двойките в Естония

1. Кой закон се прилага?

1.1. Кой закон се прилага във връзка с имуществото на двойката? Кои критерии/правила се използват за определяне на приложимото право? Кои международни конвенции трябва да се спазват по отношение на определени държави?

Според Кодекса за международно частно право, ако съпрузите не са направили избор на приложимо право, то правото, приложимо към общите правни последици от брака по времето, когато съпрузите са сключили брак, се прилагат и към техните имуществени отношения. Общите правни последици се определят според закона на страната по общо местопребиваване на съпрузите. При липса на бщо местопребиваване, се прилага правото на държавата по общото гражданство на съпрузите. Ако съпрузите живеят в различни държави и имат различно гражданство, общите правни последици от брака се определят въз основа на закона на държавата на последното им общо местопребиваване, ако единият от съпрузите все още живее в тази държава. Ако не е възможно да се определи кое законодателство се прилага въз основа на посочените по-горе критерии, се прилага законодателството на страната, с която съпрузите са най-тясно свързани.

Ако съпрузите или един от тях са граждани на Латвия, Литва, Полша, Русия и Украйна или ако местопребиваването на съпрузите е в някоя от тези държави, се прилагат различни правила, произтичащи от международни споразумения (споразумения за правна помощ).

1.2. Имат ли съпрузите възможност на избор на приложимото право? Ако това е така, с какви принципи се управлява този избор (напр. избор на закони, формални изисквания, ретроспективна дейност)?

Според Кодекса за международно частно право, съпрузите могат да изберат законодателството, което е приложимо за техните имуществени отношения. Те могат да изберат законодателството на държавата по местопребиваване или държавата по гражданство на единия от съпрузите към момента на избор на приложимо законодателство.