Двойките в Гърция

Двойките в Гърция

Двойките в Гърция

1. Кой закон се прилага?

1.1. Кой закон се прилага във връзка с имуществото на двойката? Кои критерии/правила се използват за определяне на приложимото право? Кои международни конвенции трябва да се спазват по отношение на определени държави?

Режимът за имуществени отношения на съпрузите се урежда от правото, което се прилага за техните лични отношения веднага след като бракът се състои (чл. 14 и 15 от Гръцкия граждански кодекс, оттук нататък ГГК), а именно в следния ред: 1. правото относно общата националност на съпрузите по време на брака, ако един от тях го е запазил 2. при липса на такова, правото, свързано с тяхното общо обичайно местожителство по време на брака и 3. при липса на такова, правото, с което съпрузите имат най-тесни връзки.

1.2. Имат ли съпрузите възможност на избор на приложимото право? Ако това е така, с какви принципи се управлява този избор (напр. избор на закони, формални изисквания, ретроспективна дейност)?

Съпрузите не могат да избират чрез договор правото, което да се прилага по отношение на тяхното имущество. Конвенцията от Хага от 14 март 1978 г., свързана с горепосоченото, не е ратифицирана от Гърция. Впоследствие се прилагат гръцките наредби относно международното частно право ex lege.