Двойките в Германия

Двойките в Германия

Двойките в Германия

1. Кой закон се прилага?

1.1. Кой закон се прилага във връзка с имуществото на двойката? Кои критерии/правила се използват за определяне на приложимото право? Кои международни конвенции трябва да се спазват по отношение на определени държави?

За бракове, сключени преди 28 януари 2019 г., се прилагат германските национални правила. При липса на избор на право, ще има приоритет националното прецедентно право на съпрузите към момента на встъпването в брак. Ако към този момент съпрузите нямат една и съща националност, ще се прилага правото на държавата, в която те заедно пребивават. Като алтернатива, последиците от брака ще бъдат предмет на правото, с което съпрузите заедно имат най-тесни връзки ( чл. 15, ал. 1 EGBGB [Уводен закон към Немския граждански кодекс] във връзка с чл. 14, ал. 1, 1-3 EGBGB).

Чл. 16, ал. 1 EGBGB  съдържа разпоредба относно защитата по отношение на трети страни, действащи на добра воля, които законно разчитат на прилагането на немския режим на имуществени отношения при липса на вписване на противното в Регистъра на режими на имуществени отношения.

Немско-иранският договор за приятелство от 17 февруари 1929 г. урежда прилагането на съответното национално право за съпрузи-иранци в Германия, и съпрузи-германци в Иран (вж. окончателен протокол, свързан с чл. 8, ал. 3 на Договора). Освен това, по силата на чл. 15, ал. 4 EGBGB, се прилагат разпоредбите на Закона относно режима на имуществени отношения на (немски) разселени лица и бежанци  .

След приемането на европейския Регламент (ЕС) 2016/1103 от 24 юни 2016 г. се прилагат нови правила за определяне на правото, приложимо спрямо всички бракове, сключени след 29 януари 2019 г. и за браковете, сключени преди датата на влизане в сила, ако съпрузите са избрали право, приложимо спрямо режима на имуществените им отношения, считано от 29 януари 2019 г.

При липса на избор на [приложимо] право йерархията на критериите за привръзка за определяне на приложимото право е посочена в член 26, както следва.
Първото общо обичайно местопребиваване на съпрузите след сключването на брака.
  • Ако това не е изпълнено – общото гражданство на съпрузите към момента на сключване на брака. Този критерий не може да бъде използван, ако съпрузите имат няколко общи гражданства.
  • Ако това не е изпълнено – правото на държавата, с която съпрузите заедно имат най-тесни връзки към момента на сключване на брака.

По изключение и по молба на някой от съпрузите компетентният съдебен орган може да реши, че се прилага правото на държава, различна от държавата на първото общо обичайно местопребиваване след сключването на брака (член 22.3).

1.2. Имат ли съпрузите възможност на избор на приложимото право? Ако това е така, с какви принципи се управлява този избор (напр. избор на закони, формални изисквания, ретроспективна дейност)?

До 28 януари 2019 г. германското законодателство принципно допуска избора на приложимо право, но го ограничава до определени правни системи. Например, възможно е да се избере правото на държава, ако един от съпрузите е поданик на тази държава или има обичайно пребиваване там. Или, по отношение на недвижими имоти, може да се избере правото по местоположение, където се намира имуществото ( чл. 15, ал. 2 EGBGB). Изборът на право трябва да бъде вписан в автентичен акт. Само в случай че този избор е направен в чужбина, достатъчно е да се спазят или формалните изисквания, приложими за брачни договори, наложени от избраното право, или от правото по местоположение, където е направен изборът (чл. 14, ал. 4 EGBGB и чл. 15, ал. 3 EGBGB).

Регламент (ЕС) 2016/1103 предвижда възможността за избор на правото на една от държавите, чийто гражданин е поне един от съпрузите или правото на [държавата, където] поне единият от съпрузите [има] обичайно местопребиваване към момента на избора, като право, приложимото спрямо режима на имуществените им отношения (член 22). Този избор може да бъде направен действително единствено след 29 януари 2019 г. в рамките на брачен договор или споразумение за избор на приложимо право и в съответствие с официалните изисквания, изложени в член 23. Съпрузите могат да предвидят договореностите относно семейното си имущество чрез договор (брачен договор). Брачният договор трябва да бъде записан от нотариус, като трябва да присъстват и двете страни. (Член 1408, 1410 от германския Граждански кодекс („BGB”)).

На последно място, изборът на право, приложимо спрямо имуществения режим между съпрузите по време на брака, ще има действие само в бъдеще, освен ако е договорено друго между съпрузите и без ущърб на правата на трети лица.