Двойките в Италия

Двойките в Италия

Двойките в Италия

1. Кой закон се прилага?

1.1. Кой закон се прилага във връзка с имуществото на двойката? Кои критерии/правила се използват за определяне на приложимото право? Кои международни конвенции трябва да се спазват по отношение на определени държави?

Освен ако съпрузите не се договорят друго, тяхното семейно имущество е предмет на правото, приложимо към техните лични отношения, т.е.:
  • тяхното национално прецедентно право, ако съпрузите имат едно и също гражданство;
  • правото на държавата, в която се води основно техният семеен живот, ако те имат различно гражданство или няколко общи гражданства (чл. 29 и 30 от Закон № 218 от 31.5.1995 г.).

Италия не е ратифицирала никакви международни конвенции по този въпрос.

1.2. Имат ли съпрузите възможност на избор на приложимото право? Ако това е така, с какви принципи се управлява този избор (напр. избор на закони, формални изисквания, ретроспективна дейност)?

Да, съпрузите могат да избират приложимото право. Те могат да се договорят тяхното имущество да се урежда от правото на държавата, на която поне един от тях е гражданин или от правото на държавата, в която поне един от тях живее. Изискванията за формалната валидност и валидността на съдържанието от споразумението относно избора на право се уреждат от правото, което е избрано или от това на мястото, където е сключено споразумението (чл. 30 от Закон № 218 от 31.5.1995 г.).

Писмената форма е минималното формално изискване. Споразумението може да бъде сключено или изменено по всяко време; няма ретроактивен ефект и споразумението може да се съдържа в досието по отразяване на брака.