Двойките в Латвия

Двойките в Латвия

Двойките в Латвия

1. Кой закон се прилага?

1.1. Кой закон се прилага във връзка с имуществото на двойката? Кои критерии/правила се използват за определяне на приложимото право? Кои международни конвенции трябва да се спазват по отношение на определени държави?

Режимът на имуществени отношения се урежда от латвийското право, ако обичайното местожителство на съпрузите е в Латвия. Ако имуществото на съпрузите се намира в Латвия, тогава по отношение на това имущество, те трябва да спазват латвийското право дори ако нямат местожителство в Латвия чл. 13 от Гражданския кодекс (ГК) на Латвия).

1.2. Имат ли съпрузите възможност на избор на приложимото право? Ако това е така, с какви принципи се управлява този избор (напр. избор на закони, формални изисквания, ретроспективна дейност)?

Латвийското законодателство не урежда избор на право.