Двойките в Люксембург

Двойките в Люксембург

Двойките в Люксембург

1. Кой закон се прилага?

1.1. Кой закон се прилага във връзка с имуществото на двойката? Кои критерии/правила се използват за определяне на приложимото право? Кои международни конвенции трябва да се спазват по отношение на определени държави?

Освен ако не е избрано друго от съпрузите, приложимото правото по отношение на режима на имуществени отношения съответства на правото на тяхното гражданство, ако те имат общо гражданство. Ако те имат различно гражданство, режимът на имуществени отношения се урежда от правото на държавата, в която двамата съпрузи установят своето обичайно пребиваване след брака (член 4 от Конвенцията от Хага от 14 март 1978 г. относно приложимото право за режимите за имуществени отношения, чиито разпоредби се транспонират в правото на Люксембург със закона от 17 март 1984 г.).

1.2. Имат ли съпрузите възможност на избор на приложимото право? Ако това е така, с какви принципи се управлява този избор (напр. избор на закони, формални изисквания, ретроспективна дейност)?

Бъдещите съпрузи, дори ако имат общо гражданство, могат да направят регулиран и ограничен избор за приложимото право спрямо режима на своите имуществени отношения. Те могат да посочат едно от следните права: правото на държавата, на която някой от двамата бъдещи съпрузи е гражданин към момента на определяне на правото; правото на държавата, в която някой от бъдещите съпрузи има обичайно пребиваване към момента на посочване на правото; правото на първата държава, в която един от съпрузите установи ново обичайно пребиваване след брака (членове 3 и 6 от Конвенцията от Хага).

Посочването на приложимото право трябва да бъде изразено чрез изрично определяне, във формата, постановена за брачните договори, или произтичаща от необходима последица от разпоредбите от даден брачен договор (членове 11 и 13 от Конвенцията от Хага). Член 1387 от Гражданския кодекс (Code civil – ГК) постановява, че посоченото право не трябва да противоречи на приетите принципи на моралност или чл. 1388 и последващите от Гражданския кодекс.