Двойките в Нидерландия

Двойките в Нидерландия

Двойките в Нидерландия

1. Кой закон се прилага?

1.1. Кой закон се прилага във връзка с имуществото на двойката? Кои критерии/правила се използват за определяне на приложимото право? Кои международни конвенции трябва да се спазват по отношение на определени държави?

Въз основа на чл. 10:52 от Burgerlijk Wetboek (BW; Граждански кодекс) за Нидерландия се прилага Хагската конвенция за правото, приложимо към брачни имуществени режими от 1978 (ХК), влязла в сила на 1 септември 1992 г. и приложима за бракове, сключени между 1 септември 1992 и 28 януари 2019. Други правила се прилагат за браковете, сключени преди 1 септември 1992 г. Никакви двустранни конвенции не са били сключени от Нидерландия. Обаче по отношение на отвъдморските територии, принадлежащи на Кралство Нидерландия в Карибско море, се прилагат отделни междурегионални правила. Когато няма избор на приложимо право, тогава приложимо право е правото на първото общо обичайно местопребиваване на съпрузите, в случай че съпрузите нямат обща националност (вж. чл. 4, ал. 1 ХК). За съпрузи с обща националност (вж. чл. 15 ХК) ) при определени условия се прилага тяхното национално законодателство (вж. чл. 4, ал. 2 и чл. 5 ХК). Ако съпрузите нямат нито първо общо обичайно пребиваване, нито обща националност, тогава се прилага законодателството на държавата, с която, въз основа на всички обстоятелства по делото, съпрузите са най-тясно свързани (вж. чл. 4, ал. 3 ХК). Приложимото законодателство може да се промени чрез натурализация, имиграция или след 10 години пребиваване в дадена страна (вж. чл. 7 ХК). Тази промяна има ефект само за бъдещето (чл. 8 ХК) Промяната може да бъде предотвратена чрез избор на закон или сключване на брачен договор.

След приемането на европейския Регламент (ЕС) 2016/1103 от 24 юни 2016 г. се прилагат нови правила за определяне на правото, приложимо спрямо всички бракове, сключени след 29 януари 2019 г. и за браковете, сключени преди датата на влизане в сила, ако съпрузите са избрали право, приложимо спрямо режима на имуществените им отношения, считано от 29 януари 2019 г.

При липса на избор на [приложимо] право йерархията на критериите за привръзка за определяне на приложимото право е посочена в член 26, както следва.
  • Първото общо обичайно местопребиваване на съпрузите след сключването на брака.
  • Ако това не е изпълнено – общото гражданство на съпрузите към момента на сключване на брака. Този критерий не може да бъде използван, ако съпрузите имат няколко общи гражданства.
  • Ако това не е изпълнено – правото на държавата, с която съпрузите заедно имат най-тесни връзки към момента на сключване на брака.

По пътя на изключването и при условие, че един от съпрузите поиска това, компетентният съдебен орган може да реши, че се прилага правото на Държава, различно от първото общо обичайно пребиваване след сключването на брака (Чл. 22.3), но само ако те са имали обичайно пребиваване в тази Държава по-дълго от тяхното общо обичайно пребиваване.

1.2. Имат ли съпрузите възможност на избор на приложимото право? Ако това е така, с какви принципи се управлява този избор (напр. избор на закони, формални изисквания, ретроспективна дейност)?

Съпрузите могат, преди или по време на брака да изберат конкретно право, което да се прилага към тяхното брачно имущество. До 28 януари 2019 г., те могат да изберат правото по обичайното пребиваване на всеки от съпрузите или правото по гражданството на всеки от съпрузите, а за недвижими имоти – правото по мястото, на което се намира имуществото (вж. чл. 3 и чл. 6 ХК). Посочването на определено законодателство трябва да бъде изрично уговорено или трябва недвусмислено да произлиза от брачен договор (вж. чл. 11 ХК). В последния случай се прави позоваване на конкретни членове от закона в брачния договор. Формата на избор на законодателство следва формалните изисквания за брачните договори и се урежда от избраното право или от мястото, където е направен изборът на законодателство (вж. чл. 13 ХК). Ако  изборът на законодателство е направен или променен по време на брака, после този избор се прилага като отправна точка, при която трябва да има уреждане на съществуващия режим между съпрузите.

Регламент (ЕС) 2016/1103 предвижда възможността за избор на правото на една от държавите, чийто гражданин е поне един от съпрузите или правото на [държавата, където] поне единият от съпрузите [има] обичайно местопребиваване към момента на избора, като право, приложимото спрямо режима на имуществените им отношения (член 22). Този избор може да бъде направен действително единствено след 29 януари 2019 г. в рамките на брачен договор или споразумение за избор на приложимо право и в съответствие с официалните изисквания, изложени в член 23.

На последно място, изборът на право, приложимо спрямо имуществения режим между съпрузите по време на брака, ще има действие само в бъдеще, освен ако е договорено друго между съпрузите и без ущърб на правата на трети лица.

Тези нови правила ще се прилагат спрямо всички съпрузи, независимо кога е сключен бракът, ако направят избор след 29 януари 2019 г.