Двойките в Румъния

Двойките в Румъния

Двойките в Румъния

1. Кой закон се прилага?

1.1. Кой закон се прилага във връзка с имуществото на двойката? Кои критерии/правила се използват за определяне на приложимото право? Кои международни конвенции трябва да се спазват по отношение на определени държави?

В съответствие с член 2590 от Гражданския кодекс, правото, което се прилага спрямо съпружеската собственост на съпрузите е това, което те изберат. Ако не бъде направен избор в това отношение, съпружеската имуществена общност се урежда от правото, приложимо към общите последици от брака. Член 2589 от Гражданския кодекс предвижда, че общите последици от брака се уреждат от законодателството на общото обичайно местопребиваване на съпрузите, а ако съпрузите нямат общо обичайно местопребиваване, от законодателството на държавата на общото гражданство на съпрузите. Ако съпрузите нямат и общо гражданство, се прилага законодателството на страната, на чиято територия е сключен бракът. Струва си да се отбележи обаче, че по изключение от тези разпоредби, правата на съпрузите над семейното жилище и режима на инструменти, свързани с това жилище, се уреждат от законодателството на мястото, където се намира жилището. Румъния не е подписала Хагската конвенция от 14 март 1978 г. относно правото, приложимо към режима на съпружески имуществени отношения.

1.2. Имат ли съпрузите възможност на избор на приложимото право? Ако това е така, с какви принципи се управлява този избор (напр. избор на закони, формални изисквания, ретроспективна дейност)?

Съпрузите имат възможността да избират приложимото към режима на имуществените им отношения право. Техният избор е ограничен в съответствие с член 2590, алинея 2 на Гражданския кодекс: правото на държавата, на чиято територия е обичайното местопребиваване на единия от съпрузите към датата, когато е направен изборът, законодателството на държавата, на която са граждани съпрузите към датата, когато е направен изборът, или законодателството на държавата, в която съпрузите са установили първото си общо обичайно местопребиваване след сключването на брака. Споразумението за избор на право може да бъде сключено преди сключването на брака, едновременно със сключването или по време на брака. Що се отнася до формата, споразумението трябва да отговаря на условията, предвидени от избраното за приложимо законодателство или от законодателството на мястото, където е сключено споразумението. Въпреки това, подписан и датиран от двамата съпрузи документ е задължителен във всички случаи. Ако съпрузите не уговорят друго, новоизбраното право поражда последици само за бъдещето. То не може да засегне правата на трети страни.