Двойките в ърватия

Двойките в ърватия

Двойките в ърватия

1. Кой закон се прилага?

1.1. Кой закон се прилага във връзка с имуществото на двойката? Кои критерии/правила се използват за определяне на приложимото право? Кои международни конвенции трябва да се спазват по отношение на определени държави?

Имущественият режим между съпрузите се урежда от правото на държавата, граждани на която са и двамата съпрузи. Ако те са граждани на различни държави, приложимо е правото на държавата по общото им обичайно местопребиваване. Ако съпрузите са граждани на различни държави или нямат общо обичайно местопребиваване, се прилага правото на държавата по последното им общо местопребиваване. Ако приложимото право не може да бъде определено съобразно тези правила, се прилага хърватското право (член 36 от Закона за международното частно право).

Приложимото право спрямо договорния имуществен режим между съпрузите е правото, приложимо спрямо законния имуществен режим между съпрузите към момента на сключване на договора.

Република Хърватия не e страна по Хагската конвенция от 1978 г. относно приложимото право по отношение на имуществения режим между съпрузи.

Двустранни спогодби за международна правна помощ, които съдържат колизионни норми, уреждащи имуществените отношения между съпрузите, са сключени с Република Чехия, Унгария, Монголия, Полша, Румъния, Руската Федерация и Република Словакия (повече информация може да бъде намерена на http://www.mprh.hr/bilateralna-suradnja-01).

1.2. Имат ли съпрузите възможност на избор на приложимото право? Ако това е така, с какви принципи се управлява този избор (напр. избор на закони, формални изисквания, ретроспективна дейност)?

Самото хърватско право не предоставя възможност за избор на приложимо право, така че ако и двамата съпрузи са хърватски граждани, такъв избор не се допуска. Ако обаче единият съпруг е гражданин на друга държава и ако правото, което е първоначално приложимо спрямо имуществените отношения между съпрузите (правото, приложимо в момента, в който съпрузите са сключили договора), позволява такъв избор, съпрузите могат да направят избор на приложимо право (член 37 от Закона за международното частно право), ако действието от прилагането му не би бил в противоречие с обществения ред (Конституцията) на Република Хърватия (член 4 от Закона за международното частно право).