Двойките в Словакия

Двойките в Словакия

Двойките в Словакия

1. Кой закон се прилага?

1.1. Кой закон се прилага във връзка с имуществото на двойката? Кои критерии/правила се използват за определяне на приложимото право? Кои международни конвенции трябва да се спазват по отношение на определени държави?

Личните и имуществените отношения на съпрузите се уреждат от правото на държавата, на която съпрузите са граждани. Ако съпрузите са граждани на различни държави, тези отношения се уреждат от словашкото право. Брачните договори се уреждат от правото, приложимо за имуществените отношения на съпрузите към момента на сключване на договора (§ 21 Zákona o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom (ZMPS) – Закон относно международното частно и процесуално право).

1.2. Имат ли съпрузите възможност на избор на приложимото право? Ако това е така, с какви принципи се управлява този избор (напр. избор на закони, формални изисквания, ретроспективна дейност)?

Изборът на право не е възможен в Словакия.