Двойките в Унгария

Двойките в Унгария

Двойките в Унгария

1. Кой закон се прилага?

1.1. Кой закон се прилага във връзка с имуществото на двойката? Кои критерии/правила се използват за определяне на приложимото право? Кои международни конвенции трябва да се спазват по отношение на определени държави?

Общото лично право на съпрузите към момента на разглеждане регулира имуществените отношения на съпрузите (включително задълженията за издръжка и брачните договори). Личното право на дадено лице е правото на държавата, на която той/тя е гражданин. Ако дадено лице притежава повече от едно гражданство и едно от тях е унгарско, неговото лично право е унгарското право. Ако дадено лице е гражданин на повече от една държава, различна/и от Унгария или той няма гражданство, неговото лично право е правото на държавата, в която той има местожителство (местожителството е мястото, където дадено лице живее постоянно или има намерение да се установи; чл. 12 (1) от Закон-указ № 13 от 1979 г. относно международното частно право [оттук нататък: ЗМЧП]). Ако дадено лице има местожителство в Унгария, неговото лично право е унгарското право. Ако дадено лице има местожителство само в множество чуждестранни държави, неговото лично право е правото на държавата, с която той/тя има най-силни връзки. Ако личното право на дадено лице не може да бъде определено съгласно параграфите по-горе и той/тя няма местожителство, неговото право се определя според неговото обичайно място на пребиваване (обичайното място на пребиваване е мястото, където дадено лице пребивава за по-дълъг период от време без намерението да се установява; чл. 12 (2) от ЗМЧП). Ако дадено лице има повече от едно обичайни места на пребиваване и едно от тях е в Унгария, неговото лично право е унгарското право.

Ако личното право на съпрузите е различно към момента на разглеждане, ще се прилага тяхното общо лично право. Ако то не съществува или не може да бъде определено, тогава трябва да се прилага правото на държавата, в която те за последно са имали общо местожителство. Ако съпрузите не са имали общо местожителство, трябва да се прилага националното право на съда или друг орган по съдопроизводството. Промяната на личното право на който и да било от съпрузите не засяга имуществените отношения (включително задълженията за издръжка и брачните договори), които вече са сключени между тях.

(чл. 11; чл. 39 (1)-(4) от ЗМЧП)

Унгария има договори за правно съдействие, които също така са свързани с определянето на приложимото право със следните държави: Албания, Беларус, Босна и Херцеговина, България, Виетнам, Косово, Куба, Македония, Полша, Румъния, Русия, Словакия, Словения, Сърбия, Хърватия, Черна гора и Чешка република.

1.2. Имат ли съпрузите възможност на избор на приложимото право? Ако това е така, с какви принципи се управлява този избор (напр. избор на закони, формални изисквания, ретроспективна дейност)?

Унгарското законодателство не позволява на съпрузите да избират приложимото право.