Páry v Belgii

Páry v Belgii

Páry v Belgii

1. Které právo je rozhodující?

1.1. Které právo se použije v otázce majetku páru? Podle jakých kritérií/pravidel se určuje rozhodné právo? Jaké mezinárodní úmluvy musí být respektovány s ohledem na určité země?

Na manželství uzavřená do 28. ledna 2019 se vztahují belgické vnitrostátní předpisy. Jestliže manželé neprovedli volbu práva, budou se majetkové vztahy mezi manželi řídit zákonem státu, na jehož území měli oba manželé po uzavření manželství první obvyklé bydliště. Jestliže manželé nemají společné bydliště ve stejném státě, je rozhodným právem právo státu, jehož státními příslušníky byli oba manželé v okamžiku uzavření manželství. V ostatních případech je rozhodným právem právo státu, na jehož území bylo manželství uzavřeno. (čl. 51 zákona o mezinárodním právu soukromém, dále jako zákon D.I.P). Neexistují žádné mezinárodní úmluvy, které je třeba ve vztahu ke konkrétním zemím respektovat.

V návaznosti na Nařízení Rady (EU) 2016/1103 ze dne 24. června 2016 platí od 29. ledna 2019 nové předpisy pro určování rozhodného práva pro všechna manželství uzavřená od 29. ledna 2019 a pro manželství uzavřená před datem jeho vstupu v platnost, jestliže si manželé zvolili rozhodné právo pro úpravu svých majetkových poměrů.

V článku 26 je stanoveno pořadí priority rozhodujících faktorů pro stanovení rozhodného práva pro případy, kdy nebylo rozhodné právo zvoleno, a to následovně.
  • První společné obvyklé bydliště manželů po uzavření manželství.
  • Pokud toto nelze použít, pak společná státní příslušnost manželů k okamžiku uzavření manželství. Toto kritérium nelze použít v případě, že manželé mají více společných státních příslušností.
  • Pokud toto nelze použít, pak právo státu, se kterým mají oba manželé nejtěsnější vazby v okamžiku uzavření manželství.

Za předpokladu, že to některý z manželů požaduje, může příslušný soudní orgán výjimečně rozhodnout, že se uplatní právo jiného státu než toho, ve kterém se nachází první společné obvyklé bydliště manželů po uzavření manželství (čl. 22.3).

1.2. Mají manželé možnost zvolit si rozhodné právo? Pokud ano, jakými pravidly se řídí toto rozhodnutí (např. práva, z nichž lze volit, formální požadavky, zpětná platnost)?

Do 28. ledna 2019 mají manželé možnost zvolit rozhodné právo a mohou si vybrat jeden z následujících právních režimů: (i) právo státu, na jehož území po uzavření sňatku ustaví své první trvalé bydliště, (ii) právo státu, na jehož území má v době volby práva trvalé bydliště jeden z manželů, (iii) právo státu, jehož státní příslušnost má v době volby práva jeden z manželů (čl. 49 kodexu D.I.P.). Tato volba musí být učiněna písemně a opatřena datem a podpisy obou stran (čl. 52, odst. 1 kodexu D.I.P.). Tato volba má zpravidla pouze předpokládaný účinek, nicméně manželé se mohou rovněž rozhodnout jinak (čl. 50, odst. 3 kodexu D.I.P.).

Nařízení Rady (EU) 2016/1103 uvádí možnost výběru práva některé ze zemí, jejímž občanem je alespoň jeden z manželů nebo v níž má některý z manželů obvyklé bydliště k okamžiku volby práva jako rozhodného práva pro úpravu majetkových poměrů v manželství (čl . 22). Tuto volbu lze účinně provést až od 29. ledna 2019, a to v rámci manželské smlouvy nebo smlouvy o volbě rozhodného práva v souladu s formálními požadavky uvedenými v článku 23. Na území Belgie je třeba volbu práva provést u notáře, ve formě úřední listiny (čl. 1392 občanského zákoníku, dále OZ).

Volba rozhodného práva pro úpravu majetkových poměrů v manželství bude účinná pouze do budoucna, nebude-li mezi manželi dohodnuto jinak, a aniž by byla dotčena práva třetích stran.