Páry v České republice

Páry v České republice

Páry v České republice

1. Které právo je rozhodující?

1.1. Které právo se použije v otázce majetku páru? Podle jakých kritérií/pravidel se určuje rozhodné právo? Jaké mezinárodní úmluvy musí být respektovány s ohledem na určité země?

Základní pravidla pro určení použitelného práva obsahuje zákon č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém. Podle § 49 odst. 3 zákona o mezinárodním právu soukromém se majetkové poměry manželů řídí právním řádem státu, ve kterém mají oba manželé obvyklý pobyt. Mají-li manželé svůj obvyklý pobyt v různých státech, jejich majetkové poměry se řídí právním řádem státu, jehož jsou oba manželé občany. Jestliže jsou manželé občany různých států, řídí se tyto vztahy českým právem. Tato záležitost je upravena rovněž dvoustrannými smlouvami o právní pomoci v občanských, obchodních a rodinných záležitostech, uzavřenými mezi Českou republikou a bývalými socialistickými státy (např. smlouva s Bulharskem ze dne 25.11.1976, smlouva s Polskem ze dne 21.12.1987, smlouva s bývalou Socialistickou federativní republikou Jugoslávie ze dne 20.1.1964, smlouva s Rumunskem ze dne 11.7.1994), kde je hraničním určovatelem pro určení použitelného práva státní občanství. Pokud jsou manželé občany různých států, pak se jako hraniční určovatel použije společné bydliště manželů. Ve smlouvě s bývalými státy Sovětského svazu ze dne 12.8.1982 (závazná ve vztahu k Rusku, Moldavsku, Kyrgyzstánu a Gruzii) a ve smlouvě s Ukrajinou ze dne 28.5.2001 je hraničním určovatelem společné bydliště. Úprava obsažená v těchto mezinárodních smlouvách se aplikuje namísto zákonné úpravy.

Registrované partnerství a obdobné poměry a jejich účinky, včetně úpravy osobních a majetkových poměrů partnerů, se řídí právním řádem státu, v němž bylo registrované partnerství nebo obdobný poměr uzavřeno (§ 67 odst. 2 zákona o mezinárodním právu soukromém).

1.2. Mají manželé možnost zvolit si rozhodné právo? Pokud ano, jakými pravidly se řídí toto rozhodnutí (např. práva, z nichž lze volit, formální požadavky, zpětná platnost)?

Podle § 49 odst. 4 zákona o mezinárodním právu soukromém se manželé mohou dohodnout, že jejich majetkové poměry se budou řídit:
  • buď právním řádem státu, jehož je jeden z manželů občanem,
  • nebo právním řádem státu, v němž má jeden z manželů obvyklý pobyt,
  • nebo právním řádem státu, v němž je nemovitá věc, pokud jde o tuto nemovitou věc,
  • nebo českým právním řádem.

O dohodě musí být pořízen notářský zápis nebo obdobná listina, jestliže se dohoda uzavírá v cizině.