Páry v Chorvatsku

Páry v Chorvatsku

Páry v Chorvatsku

1. Které právo je rozhodující?

1.1. Které právo se použije v otázce majetku páru? Podle jakých kritérií/pravidel se určuje rozhodné právo? Jaké mezinárodní úmluvy musí být respektovány s ohledem na určité země?

Majetkové poměry manželů podléhají právu země, které jsou oba manželé občany. Pokud jsou občany různých zemí, uplatňuje se právo země, kde mají manželé společný obvyklý pobyt. Pokud manželé nejsou stejné národnosti nebo nemají společný obvyklý pobyt, uplatní se právo státu jejich posledního společného pobytu. Pokud nemůže být rozhodné právo určeno podle těchto pravidel, použije se chorvatské právo (článek 36 zákona o mezinárodním právu soukromém).

Právo rozhodné pro smluvní majetkové poměry manželů je právo, které bylo rozhodné pro zákonný majetkový režim manželů v době, kdy byl tento majetkový režim ujednán.

Chorvatská republika není signatářem Haagské úmluvy o právu rozhodném pro majetkové poměry manželů z roku 1978.

Chorvatsko uzavřelo dvoustranné dohody o mezinárodní právní pomoci, které obsahují pravidla mezinárodního práva soukromého týkající se majetkových poměrů manželů, s Českou republikou, Maďarskem, Mongolskem, Polskem, Rumunskem, Ruskou federací a Slovenskou republikou (další informace jsou k dispozici na http://www.mprh.hr/bilateralna-suradnja-01).

1.2. Mají manželé možnost zvolit si rozhodné právo? Pokud ano, jakými pravidly se řídí toto rozhodnutí (např. práva, z nichž lze volit, formální požadavky, zpětná platnost)?

Samo chorvatské právo neumožňuje volbu rozhodného práva, takže pokud jsou oba manželé občany Chorvatska, taková volba není přípustná. Nicméně pokud je jeden z manželů občanem jiné země a pokud právo jinak rozhodné pro majetkové poměry manželů (právo rozhodné v době ujednání majetkového režimu) připouští takovou možnost volby, mohou si manželé zvolit rozhodné právo (Článek 37 zákona o mezinárodním právu soukromém), pokud není účinek jeho použití v rozporu s veřejným pořádkem (Ústavou) Chorvatské republiky (Článek 4 zákona o mezinárodním právu soukromém).