Páry v Estonsku

Páry v Estonsku

Páry v Estonsku

1. Které právo je rozhodující?

1.1. Které právo se použije v otázce majetku páru? Podle jakých kritérií/pravidel se určuje rozhodné právo? Jaké mezinárodní úmluvy musí být respektovány s ohledem na určité země?

Podle zákona o mezinárodním prá vu soukromémse majetkové poměry manželů, pokud si sami nezvolí rozhodné právo, řídí právními předpisy pro všeobecné právní důsledky manželství platnými v době, kdy manželé uzavřeli sňatek. Všeobecné právní důsledky se určují podle práva země, v níž mají manželé společné trvalé bydliště. Pokud manželé nemají společné trvalé bydliště, použije se právo země, jejíž mají společné občanství. Pokud manželé mají trvalé bydliště v různých státech a mají rozdílné občanství, stanoví se všeobecné právní důsledky manželství podle práva státu, ve kterém měli poslední společné trvalé bydliště, pokud jeden z manželů v tomto státě nadále trvale bydlí. Jestliže není na výše uvedeném základě možné určit rozhodné právo, použije se právo země, se kterou jsou manželé jinak nejúžeji spojeni.

Estonsko má uzavřenou dohodu o právní pomoci a právních vztazích, kterými se řídí majetkové vztahy mezi manželi, s Lotyšskem, Litvou, Polskem, Ruskem a Ukrajinou.

1.2. Mají manželé možnost zvolit si rozhodné právo? Pokud ano, jakými pravidly se řídí toto rozhodnutí (např. práva, z nichž lze volit, formální požadavky, zpětná platnost)?

Podle zákona o mezinárodním právu soukromém si manželé mohou rozhodující právo pro své majetkové vztahy zvolit. Mohou se rozhodnout buď pro právo státu, ve kterém mají trvalé bydliště, nebo právo státu, jehož občanství má v době volby práva jeden z manželů.