Páry v Lucembursku

Páry v Lucembursku

Páry v Lucembursku

1. Které právo je rozhodující?

1.1. Které právo se použije v otázce majetku páru? Podle jakých kritérií/pravidel se určuje rozhodné právo? Jaké mezinárodní úmluvy musí být respektovány s ohledem na určité země?

Pokud si budoucí manželé nezvolí jinak, na jejich majetkový režim v manželství se použije právo odpovídající právu jejich občanství, pokud mají stejné občanství. Pokud mají různé národnosti, majetkový režim v manželství se řídí národním právem státu, ve kterém manželé měli své první bydliště po uzavření manželství (článek 4 Haagské úmluvy z 14. března 1978 o rozhodném právu na režimy majetku pro majetkové poměry v manželstv, jejíž ustanovení byla transponována do lucemburského práva zákonem ze dne 17.března 1984).

1.2. Mají manželé možnost zvolit si rozhodné právo? Pokud ano, jakými pravidly se řídí toto rozhodnutí (např. práva, z nichž lze volit, formální požadavky, zpětná platnost)?

Budoucí manželé, i když mají společné občanství, mají možnost regulované a omezené volby práva, které se bude aplikovat na jejich majetkové poměry v manželství. Mohou si vybrat: právo státu, jehož je jeden z budoucích manželů v době volby občanem ; právo státu, ve kterém má jeden z budoucích manželů v době volby své obvyklé bydliště; právo prvního státu, ve kterém jeden z manželů bude mít své nové obvyklé bydliště po uzavření manželství (články 3 a 6 Haagské úmluvy).

Rozhodné právo lze určit výslovným vyjádřením, ve formě předepsané pro manželské smlouvy nebo může vzniknout nutnou implikací z ustanovení manželské smlouvy (články 11 a 13 Haagské úmluvy). Článek 1387 občanského zákoníku (Code civil – CC) stanoví, že určené právo nesmí být v rozporu s přijímanými morálními zásadami nebo s články 1388 a násl. občanského zákoníku.