Páry v Portugalsku

Páry v Portugalsku

Páry v Portugalsku

1. Které právo je rozhodující?

1.1. Které právo se použije v otázce majetku páru? Podle jakých kritérií/pravidel se určuje rozhodné právo? Jaké mezinárodní úmluvy musí být respektovány s ohledem na určité země?

U manželství uzavřených do 28. ledna 2019 se majetkové poměry v manželství a manželské smlouvy řídí společným vnitrostátním právem manželů k datu uzavření manželství. Pokud nemají stejné občanství, použije se právo země jejich společného obvyklého bydliště v době uzavření manželství. Pokud nemají ani společné obvyklé bydliště, bude rozhodným právem právo té země, v níž mají manželé první bydliště (čl. 53 portugalský občanský zákoník (OZ)).

V návaznosti na Nařízení Rady (EU) 2016/1103 ze dne 24. června 2016 platí od 29. ledna 2019 nové předpisy pro určování rozhodného práva pro všechna manželství uzavřená od 29. ledna 2019 a pro manželství uzavřená před datem jeho vstupu v platnost, jestliže si manželé zvolili rozhodné právo pro úpravu svých majetkových poměrů.

V článku 26 je stanoveno pořadí priority rozhodujících faktorů pro stanovení rozhodného práva pro případy, kdy nebylo rozhodné právo zvoleno, a to následovně.
  • První společné obvyklé bydliště manželů po uzavření manželství.
  • Pokud toto nelze použít, pak společná státní příslušnost manželů k okamžiku uzavření manželství. Toto kritérium nelze použít v případě, že manželé mají více společných státních příslušností.
  • Pokud toto nelze použít, pak právo státu, se kterým mají oba manželé nejtěsnější vazby v okamžiku uzavření manželství.

Za předpokladu, že to některý z manželů požaduje, může příslušný soudní orgán výjimečně rozhodnout, že se uplatní právo jiného státu než toho, ve kterém se nachází první společné obvyklé bydliště manželů po uzavření manželství (čl. 22.3).

1.2. Mají manželé možnost zvolit si rozhodné právo? Pokud ano, jakými pravidly se řídí toto rozhodnutí (např. práva, z nichž lze volit, formální požadavky, zpětná platnost)?

Do 28. ledna 2019 si manželé nemohou zvolit rozhodné právo (čl. 1718 OZ).

Nařízení Rady (EU) 2016/1103 uvádí možnost výběru práva některé ze zemí, jejímž občanem je alespoň jeden z manželů nebo v níž má některý z manželů obvyklé bydliště k okamžiku volby práva jako rozhodného práva pro úpravu majetkových poměrů v manželství (čl . 22). Tuto volbu lze účinně provést až od 29. ledna 2019, a to v rámci manželské smlouvy nebo smlouvy o volbě rozhodného práva v souladu s formálními požadavky uvedenými v článku 23. V Portugalsku je volba práva platná pouze v případě, že je učiněna ve formě manželské smlouvy, úřední notářsky ověřenou listinou nebo úředním prohlášením v matrice (článek 1710 občanského zákoníku).

Volba rozhodného práva pro úpravu majetkových poměrů v manželství bude účinná pouze do budoucna, nebude-li mezi manželi dohodnuto jinak, a aniž by byla dotčena práva třetích stran.