Páry v Rumunsku

Páry v Rumunsku

Páry v Rumunsku

1. Které právo je rozhodující?

1.1. Které právo se použije v otázce majetku páru? Podle jakých kritérií/pravidel se určuje rozhodné právo? Jaké mezinárodní úmluvy musí být respektovány s ohledem na určité země?

V souladu s § 2590 občanského zákoníku si rozhodné právo pro úpravu svých majetkových poměrů volí manželé sami. Pokud si jej nezvolí, řídí se majetkové poměry manželů právem rozhodným pro všeobecné účinky manželství. § 2589 občanského zákoníku stanoví, že obecné účinky manželství se řídí právem země, v níž mají manželé společné bydliště, a pokud společné bydliště nemají, pak právem země, v níž mají oba manželé státní příslušnost. Pokud manželé nemají ani společnou státní příslušnost, použije se právo státu, na jehož území bylo manželství uzavřeno. Je však třeba poznamenat, že v případě práva manželů na rodinné obydlí a režimu nástrojů týkajících se tohoto obydlí se použije právo země, kde se toto obydlí nachází. Rumunsko není signatářem Haagské úmluvy o právu použitelném na úpravu majetkových poměrů v manželství ze dne 14. března 1978.

1.2. Mají manželé možnost zvolit si rozhodné právo? Pokud ano, jakými pravidly se řídí toto rozhodnutí (např. práva, z nichž lze volit, formální požadavky, zpětná platnost)?

Manželé mají možnost zvolit si právo rozhodné pro úpravu svých majetkových poměrů. Jejich volba je omezena v souladu s § 2590 odst. 2 občanského zákoníkuna: právo státu, na jehož území má jeden z manželů obvyklé bydliště ke dni volby práva; právo státu, jehož státní příslušnost má jeden z manželů ke dni volby práva; nebo právo státu, v němž manželé mají první společné bydliště po uzavření manželství. Smlouva o volbě práva může být uzavřena před uzavřením manželství, při uzavření manželství nebo během manželství. Pokud jde o formu, smlouva musí splňovat podmínky stanovené zvoleným rozhodným právem nebo právem místa, kde se dohoda uzavírá. Vždy však musí mít podobu dokumentu podepsaného a datovaného oběma manžely. Nedohodnou-li se manželé jinak, je nově zvolené právo účinné pouze do budoucna. Nesmí to však způsobit újmu na právech jakékoliv třetí strany.