Ζευγάρια στην Αυστρία

Ζευγάρια στην Αυστρία

Ζευγάρια στην Αυστρία

1. Ποιο δίκαιο εφαρμόζεται;

1.1. Ποιο είναι το δίκαιο που εφαρμόζεται αναφορικά με τις περιουσιακές σχέσεις ενός ζευγαριού; Ποια είναι τα κριτήρια/κανόνες που χρησιμοποιούνται για τον καθορισμό του εφαρμοστέου δικαίου; Ποιες διεθνείς συνθήκες πρέπει να τηρούνται σε ορισμένες χώρες;

Εάν οι ίδιοι οι σύζυγοι δεν επιλέξουν το δίκαιο που θα εφαρμοστεί, εφαρμόζεται το εφαρμοστέο δίκαιο αναφορικά με τα ατομικά έννομα αποτελέσματα του γάμου κατά τη στιγμή του γάμου (§ 19 Internationales Privatrechts-Gesetz, IPRG). Αυτό αντιστοιχεί στο κοινό, ή σε περίπτωση απουσίας αυτού, στο τελευταίο κοινό προσωπικό θέσμιο (= εθνικότητα), υπό τον όρο ότι συνεχίζει να ισχύει για έναν εκ των συζύγων (§ 18 para 1 Z 1 IPRG). Διαφορετικά εφαρμόζεται ο νόμος του κράτους στο οποίο και οι δύο σύζυγοι έχουν τη συνήθη διαμονή τους ή ελλεύψη αυτής, ο νόμος του κράτους στον οποίο οι δύο σύζυγοι είχαν τη συνήθη διαμονή τους, υπό την προϋπόθεση ότι ένας εκ των δύο συζύγων συνεχίζει να τη διατηρεί (§ 18 para 1 Z 2 IPRG).

1.2. Οι σύζυγοι έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν το εφαρμοστέο δίκαιο; Εάν ναι, ποιες αρχές διέπουν αυτή την επιλογή (π.χ. τα δίκαια προς επιλογή, οι τυπικές προϋποθέσεις, η αναδρομική ισχύς);

Οι σύζυγοι έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν ελεύθερα το νόμο που εφαρμόζεται όσον αφορά τις περιουσιακές σχέσεις τους. Εφόσον δεν παραβιάζει το Αυστριακό δημόσιο δίκαιο (§ 6 IPRG), οι σύζυγοι δεν περιορίζονται σε αυτή την επιλογή – το επιλεγμένο δίκαιο δεν πρέπει να αποδεικνύει σχέση γάμου. Η επιλογή του δικαίου πρέπει να γίνει ρητά (§ 19 IPRG).