Ζευγάρια στην Βουλγαρία

Ζευγάρια στην Βουλγαρία

Ζευγάρια στην Βουλγαρία

1. Ποιο δίκαιο εφαρμόζεται;

1.1. Ποιο είναι το δίκαιο που εφαρμόζεται αναφορικά με τις περιουσιακές σχέσεις ενός ζευγαριού; Ποια είναι τα κριτήρια/κανόνες που χρησιμοποιούνται για τον καθορισμό του εφαρμοστέου δικαίου; Ποιες διεθνείς συνθήκες πρέπει να τηρούνται σε ορισμένες χώρες;

Οι περιουσιακές σχέσεις των συζύγων διέπονται από το δίκαιο που ρυθμίζει τις προσωπικές τους σχέσεις. Οι προσωπικές σχέσεις των συζύγων διέπονται από το δίκαιο της κοινής ιθαγένειάς τους, ή, εάν έχουν διαφορετική ιθαγένεια, από το δίκαιο της χώρας της κοινής συνήθους διαμονής τους, ή, εάν δεν υφίσταται τέτοια, από το δίκαιο της χώρας με την οποία συνδέονται γενικώς στενότερα αμφότεροι οι σύζυγοι [άρθρο 79 του Κώδικα Ιδιωτικού Διεθνούς Δικαίου (ΚΙΔΔ)].

1.2. Οι σύζυγοι έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν το εφαρμοστέο δίκαιο; Εάν ναι, ποιες αρχές διέπουν αυτή την επιλογή (π.χ. τα δίκαια προς επιλογή, οι τυπικές προϋποθέσεις, η αναδρομική ισχύς);

Οι σύζυγοι δύνανται να επιλέξουν το εφαρμοστέο για τη ρύθμιση των περιουσιακών σχέσεών τους δίκαιο, εφόσον αυτό επιτρέπεται από το δίκαιο που αναφέρεται υπό το ερώτημα 1.1. (άρθρο 79 ΚΙΔΔ). Το βουλγαρικό δίκαιο επιτρέπει την εν λόγω επιλογή εφαρμοστέου δικαίου. Η σύμβαση επιλογής του εφαρμοστέου δικαίου πρέπει να καταρτίζεται εγγράφως, να χρονολογείται και να υπογράφεται από τους (μελλοντικούς) συζύγους. Η εγκυρότητά της κρίνεται βάσει του επιλεγέντος δικαίου (άρθρο 80 ΚΙΔΔ).