Ζευγάρια στην Εσθονία

Ζευγάρια στην Εσθονία

Ζευγάρια στην Εσθονία

1. Ποιο δίκαιο εφαρμόζεται;

1.1. Ποιο είναι το δίκαιο που εφαρμόζεται αναφορικά με τις περιουσιακές σχέσεις ενός ζευγαριού; Ποια είναι τα κριτήρια/κανόνες που χρησιμοποιούνται για τον καθορισμό του εφαρμοστέου δικαίου; Ποιες διεθνείς συνθήκες πρέπει να τηρούνται σε ορισμένες χώρες;

Σύμφωνα με την Πράξη περί Διεθνούς Ιδιωτικού Δικαίου, εάν οι σύζυγοι δεν έχουν προβεί σε επιλογή δικαίου, οι περιουσιακές σχέσεις τους θα διέπονται από το δίκαιο που ισχύει για τις γενικές έννομες συνέπειες του γάμου κατά το χρόνο τέλεσης του γάμου μεταξύ των συζύγων. Οι γενικές έννομες συνέπειες προσδιορίζονται σύμφωνα με το δίκαιο της χώρας που αποτελεί κοινό τόπο διαμονής των συζύγων. Ελλείψει κοινού τόπου διαμονής, ισχύει το δίκαιο της χώρας κοινής ιθαγένειας. Εάν οι σύζυγοι διαμένουν σε διαφορετικά κράτη και έχουν διαφορετική ιθαγένεια, οι γενικές έννομες συνέπειες του γάμου προσδιορίζονται βάσει του δικαίου του κράτους του τελευταίου κοινού τόπου διαμονής τους, εάν ο ένας εκ των συζύγων εξακολουθεί να διαμένει σε αυτό το κράτος. Εάν δεν είναι δυνατό να προσδιοριστεί το δίκαιο που είναι εφαρμοστέο με βάση τους προαναφερόμενους τόπους θα ισχύσει το δίκαιο της χώρας με την οποία οι σύζυγοι διατηρούν πιο στενούς δεσμούς.

Διαφορετικοί κανόνες οι οποίοι απορρέουν από διεθνείς συμφωνίες (συμφωνίες περί νομικής συνδρομής) εφαρμόζονται εάν οι σύζυγοι ή ένας εκ των συζύγων είναι πολίτες (-ης) της Λετονίας, της Λιθουανίας, της Πολωνίας, της Ρωσίας ή της Ουκρανίας, ή εάν οι σύζυγοι διαμένουν στα εν λόγω κράτη.

1.2. Οι σύζυγοι έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν το εφαρμοστέο δίκαιο; Εάν ναι, ποιες αρχές διέπουν αυτή την επιλογή (π.χ. τα δίκαια προς επιλογή, οι τυπικές προϋποθέσεις, η αναδρομική ισχύς);

Σύμφωνα με την Πράξη περί Διεθνούς Ιδιωτικού Δικαίου, οι σύζυγοι μπορούν να επιλέξουν το εφαρμοστέο δίκαιο στις περιουσιακές σχέσεις τους. Μπορούν να επιλέξουν είτε το δίκαιο του κράτους διαμονής ενός εκ των συζύγων είτε το δίκαιο του κράτους την ιθαγένεια του οποίου έχει ένας εκ των συζύγων κατά το χρόνο επιλογής του δικαίου.